Dokumentacja pracownicza i akta osobowe po zmianach

Program szkolenia

I. Akta osobowe pracownika według aktualnie obowiązujących przepisów

1. katalog danych osobowych i dokumentów dotyczących kandydata  do pracy, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez przyszłego pracodawcę
2. teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABC
3. rodzaje dokumentów obowiązkowo  przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych, zasady ich porządkowania
4. aktualne kwestionariusze osobowe: kandydata na pracownika oraz pracownika
5. katalog danych osobowych i dokumentów pracownika zatrudnionego oraz członków jego rodziny, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę
6. przetwarzanie w 2017 danych osobowych w związku z prowadzeniem przez pracodawcę działalności socjalnej, w tym ZFŚS
7. dokumentacja pracownicza regulowana przepisami bhp
8. dokumentacja pracownicza związana z karami porządkowymi
9. Inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym, nieprzechowywane w aktach osobowych

II. Rodzaje umów o pracę, wypełnianie nowego druku umowy po ostatnich  zmianach

1. obligatoryjne elementy umowy o pracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia
2. umowa na okres próbny po ostatnich zmianach
3. umowy na czas określony podlegające limitowi: nie więcej niż 3 umowy z jednym pracownikiem maksymalnie na okres do 33 miesięcy
4. umowy nie podlegające ograniczeniu 3/33, w tym umowy na zastępstwo
5. umowy na czas określony, których zawarcie obowiązkowo należy zgłosić do PIP

III. Rozwiązanie umowy o pracę – tryb postępowania. Wzory dokumentów

1. wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem najnowszych przepisów dot. umów  trwających w 2017, a zawartych przed 22.02.2016
2. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika - art. 55 Kodeksu pracy oraz odszkodowanie z tego tytułu
3. obowiązujące od 2017 terminy na wniesienie do Sądu Pracy odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

IV.  Czas pracy 2017 oraz urlopy wypoczynkowe, dokumentacja w tym zakresie  w świetlne zmian, w tym:

1. tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy oraz wniosek pracownika o ruchomy czas pracy
2. wymiar czasu pracy w 2017
3. listy obecności i karty ewidencji czasu pracy- zasady wypełniania dokumentów
4. podróż służbowa – jak rozliczyć czas pracy - przykłady, orzeczenia SN
5. ruchomy czas pracy po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy
6. zasady wnioskowania oraz odpracowania przez pracownika wyjścia w godzinach pracy dla celów prywatnych obowiązujące po ostatnich zmianach Kodeksu pracy
7. udzielanie urlopu wypoczynkowego w godzinach, w tym osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osobom niepełnosprawnym
8. nowy współczynnik urlopowy do wyliczenia ekwiwalentów za urlop w 2018
9. wniosek o urlop wypoczynkowy
10. wnioskowanie o urlopy okolicznościowe
11. wniosek o wolne celem załatwienia spraw prywatnych

Sporządzanie świadectw pracy w praktyce po 01.01.2017 oraz po 01.06.2017
1. wypełnianie krok po kroku nowego wzoru świadectwa pracy obowiązującego od czerwca 2017
2. zmiana przepisów o wydawaniu świadectw pracy pracownikom w trakcie trwania zatrudnienia, w tym  dot. wydania świadectwa pracy z upływem 24 miesięcy od chwili zawarcia pierwszej terminowej umowy o pracę, w tym przepisy przejściowe
3. wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy  oraz nowe  zasady przekazywania pracodawcy informacji o upoważnieniu osób trzecich  do odbioru świadectwa pracy
4. zmieniony od 01.01.2017 krąg podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmarłym pracowniku
5. dokumenty dotyczące zakończenia zatrudnienia, które od 2017 mogą  występować w formie pisemnej lub elektronicznej

V. Zmiany 2013 – 2017 dotyczące dokumentów pracowniczych

1. nowe zasady prowadzenia dokumentacji w związku z ubieganiem się o świadczenia w związku z opieką nad dzieckiem
2. urlop macierzyński, w tym przepisy dotyczące rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego
3. urlop ojcowski po zmianach
4. zmiany w przepisach dot. opieki nad dzieckiem do 14 roku życia
5. zmiany w urlopach rodzicielskich, w tym dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części, terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego
6. nowe terminy składania wniosków o urlopy związane z uprawnieniami rodzicielskimi, w tym w sprawie rezygnacji z urlopów
7. zmiany dot. okresu korzystania z urlopu wychowawczego i podział urlopu na części
8. terminy i zasady archiwizowania akt osobowych i dokumentacji płacowej
9. od maja 2017 – przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią, a zmiany w regulaminie pracy
10. zmiany w zakresie ochrony przedemerytalnej od października 2017
11. od 2018 zmiany dot. zwolnień lekarskich
12. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika w związku z niewłaściwym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej

VIII. Zmiany przepisów od 01.01.2019 dotyczące dokumentacji pracowniczej

1. obowiązujące od 2019 przepisy o prowadzeniu akt osobowych
2. skrócenie okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat – których pracowników będą obowiązywały aktualne, a których nowe zasady przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych
3. dodatkowe raporty informacyjne do ZUS od 2019 r. – zakres, zasady przekazywania
4. dokumentacja pracownicza, w tym dot. czasu pracy  którą od 2019 będzie można prowadzić w formie elektronicznej
5. od 01.01.2019 bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę
6. ułatwiające pracownikom uzyskiwania świadectwa pracy i dochodzenie roszczeń z tego tytułu
7. nowa ustawa dot. wliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy
8. uprawnienia  pracowników dotyczące pozyskiwania od byłych pracodawców dokumentacji pracowniczej w związku z upływem obowiązujących okresów przechowywania ww. dokumentów w firmie

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY