Podatki dochodowe CIT i PIT od podstaw

3 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Trójmiasto
Termin: 2019-11-08 — 2019-11-29 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 1390 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Program

1. CIT – zagadnienia ogólne
    • zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku CIT
    • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
    • rok podatkowy
    • zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe
    • strata podatkowa
    • podstawa opodatkowania
    • stawki podatku

2. Przychody i koszty w podatku CIT
    • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i kasowej przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń
    • zasady rozpoznawania przychodów na przykładach
    • definicja kosztów uzyskania przychodów
    • koszty bezpośrednie i pośrednie
    • zasady rozliczania kosztów w czasie

3. Zasady rozpoznania KUP. Koszty nie stanowiące KUP
    • dokumentowania wydatków jako KUP
    • kary i odszkodowania
    • koszty eksploatacji samochodów reprezentacja i reklama
    • koszty wsparcia sprzedaży świadczenia na rzecz pracowników
    • wierzytelności
    • różnice kursowe

4. Obowiązki sprawozdawcze w CIT
    • uproszczone formy wpłaty zaliczek
    • obowiązki płatnika
    • zeznania podatkowe
    • pozostałe obowiązki informacyjne
     
5. Podmioty powiązane
    • identyfikacja podmiotów powiązanych
    • dokumentacja transakcji
    • zasady ustalania warunków metody szacowania dochodów

6. Podatek u źródła
    • umowy międzynarodowe
    • dywidendy
    • odsetki
    • należności licencyjne
    • zakup usług o charakterze niematerialnym
    • certyfikat rezydencji
    • obowiązki informacyjno-dokumentacyjne

7. PIT-ogólna charakterystyka
    • zakres przedmiotowy PIT
    • przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT
    • wspólne rozliczenia podatku
    • rezydencja podatkowa
    • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
    • metody unikania podwójnego opodatkowania

8. Źródła przychodów w PIT
    • działalność wykonywana osobiście
    • kontrakt menedżerski
    • wynagrodzenia członków zarządu
    • najem poza działalnością gospodarczą
    • kapitały pieniężne
    • prawa majątkowe
    • zbycie nieruchomości i innych rzeczy
    • zbycie rzeczy ruchomych
    • moment powstania przychodu
    • koszty uzyskania i zasady rozliczenia dla poszczególnych źródeł

Wspólne rozliczenie podatku:
    • dochody małoletnich dzieci
    • dochody dziecka pełnoletniego
    • wspólne rozliczanie podatku przez małżonków
    • ograniczony obowiązek podatkowy a wspólne opodatkowanie małżonków
    • wspólne rozliczanie małżonków, a podatek liniowy
    • rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko

9. Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów
    • definicja działalności gospodarczej
    • cechy wyróżniające działalność gospodarczą od stosunku pracowniczego
    • sposoby opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej
    • przychód otrzymany, a przychód należny
    • zakończenie działalności gospodarczej

10. Koszty uzyskania przychodów
    • pojęcie kosztów uzyskania przychodów
    • wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności
    • moment zaliczenia wydatków do KUP
    • potrącanie kosztów w czasie
        ◦ koszty pośrednie i bezpośrednie
        ◦ leasing
        ◦ koszty nie będące kosztem uzyskania przychodów
        ◦ kary i sankcje
        ◦ wydatki socjalne
        ◦ ograniczenia w amortyzacji
        ◦ koszty reprezentacji i reklamy
        ◦ sprzedaż premiowa
        ◦ programy lojalnościowe

11. Amortyzacja w podatkach PIT i CIT
    • środki trwałe – definicja
    • wartości niematerialne i prawne – definicja
    • wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia
    • zasady i metody amortyzacji
    • inwestycje w obcych środkach trwałych
    • koszty zaniechanych inwestycji
    • przekazania nieodpłatne środków trwałych i WniP
    • aporty do spółek kapitałowych i osobowych
    • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

12. Zwolnienia w podatku PIT
    • zwolnienia przedmiotowe – definicja i znaczenie dla opodatkowania
    • odszkodowania stypendia
    • alimenty
    • dotacje
    • zwrot wydatków niebędących kosztem uzyskania
    • należności związane z podróżami służbowymi
    • prezenty związane z reklamą
    • wygrane w konkursach i grach

13. Samochód w działalności gospodarczej
    • wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego
    • wydatki związane z używaniem samochodu osobowego
    • samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych
    • samochód niebędący środkiem trwałym podatnika

14. Stosunek pracy jako odrębne źródło przychodów
    • definicja stosunku pracy dla celów podatku PIT
    • moment otrzymania przychodu,  przychód w walucie obcej
    • obcokrajowcy pracujący w Polsce „na etacie” – konsekwencje w podatku PIT
    • delegacja, a przychód ze stosunku pracy
    • świadczenia dodatkowe
    • abonamenty medyczne
    • karnety sportowe
    • odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy
    • skala podatkowa
    • kwota wolna od podatku
    • zaliczki na podatek
    • pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia

15. Zaliczki na podatek i zeznania roczne
    • terminy i wysokość zaliczek z tytułu działalności gospodarczej
    • zaliczki kwartalne – możliwość wyboru
    • zaliczki ze stosunku pracy
    • możliwość ograniczenia zaliczki na podatek
    • typy zeznań rocznych i terminy na ich złożenie
    • rozliczenie rocznych zeznań przez płatników
    • korygowanie rocznych zeznań
    • nadpłata w podatku dochodowym

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych

W ramach samorządu zawodowego, pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Prowadzi cykliczne szkolenia dla doradców podatkowych zrzeszonych w Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Od 1999 roku dyrektor w firmie księgowej.

Od 2009 roku członek zarządu podmiotu o zasięgu ogólnopolskim, zajmującego się outsourcingową obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Aktualnie firma świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową i podatkową na rzecz niemal 600 podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, w tym ponad 230 spółek prawa handlowego.

Ponadto od 2009 roku świadczy usługi doradztwa podatkowego w ramach własnej kancelarii doradcy podatkowego.

Znakomity wykładowca łączący bogatą praktykę z niezwykłą umiejętnością przekazywania wiedzy.

Od 2010 roku prowadzi szkolenia dotyczące tematyki podatkowej i kadrowej, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług.

W latach 2010-2017 przeprowadziła około 1100 godzin szkoleń z czego 400 dotyczących podatku od towarów i usług.

Harmonogram

Terminy spotkań: 08, 22, 29 listopada 2019 (piątek)

Czas trwania: 24 h

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • drukowane materiały szkoleniowe
  • certyfikaty
  • notatniki
  • długopisy
  • przerwy kawowe
  • obiad

Istnieje możliwość uzyskania refundacji części kosztów kursu ze środków, którymi dysponuje PARP

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
  • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 1390 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY