Leasing w polskim prawie

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Trójmiasto
Termin: 2018-11-22 — 2018-11-23 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 1090 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Program

CZĘŚĆ BILANSOWA

1. Wprowadzenie

 • Leasing w Kodeksie Cywilnym
 • Leasing, najem , dzierżawa – rozróżnienie między umowami
 • Kluczowe definicje w KSR 5 (opłata manipulacyjna, wstępna, wartość końcowa, itp.)
 • Umowa leasingu w KSR 5 (kryteria, warunki). Klasyfikacja umów leasingu, najmu, dzierżawy
 • Rodzaje umów leasingowych i podstawowe zasady ich klasyfikacji
 • Leasing w ustawach o podatku dochodowym CIT a  leasing w KSR 5

2. Leasing operacyjny – ewidencja i klasyfikacja u korzystającego

 • Opłaty
 • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy
 • Zmiany okresu umowy, zawarcie dodatkowych umów

3. Leasing operacyjny – ewidencja i klasyfikacja u finansującego

 • Opłaty
 • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy
 • Zmiany okresu umowy, zawarcie dodatkowych umów
 • Sprzedaż osobie trzeciej

4. Leasing finansowy – ewidencja i klasyfikacja u korzystającego

 • Wycena wartości początkowej
 • amortyzacja
 • rozliczenie opłaty leasingowej (część odsetkowa i kapitałowa)
 • Zmiany okresu umowy
 • Opłaty
 • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy
 • Zmiany okresu umowy, zawarcie kolejnej umowy, wykup
 • Wygaśnięcie, rozwiązanie umowy

5. Leasing operacyjny – ewidencja i klasyfikacja u finansującego

 • Rozliczenie opłaty leasingowej (część odsetkowa i kapitałowa)
 • Zmiany okresu umowy,
 • Opłaty
 • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Przeniesienie prawa własności po zakończeniu umowy
 • Zmiany okresu umowy, zawarcie kolejnej umowy, wykup
 • Wygaśnięcie, rozwiązanie umowy

6. Leasing zwrotny – charakterystyka i ewidencja

7. Najem, dzierżawa – charakterystyka i ewidencja

8. Zastosowanie uproszczeń

9. Wybrane zagadnienia szczególne

 • Leasing samochodu osobowego
 • Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Zagadnienia walutowe

CZĘŚĆ PODATKOWA

1. Leasing w ustawach o podatku dochodowym

 • podatkowa klasyfikacja leasingu – leasing operacyjny a leasing finansowy
 • sposób wyboru metody leasingu; warunki do spełnienia
 • zasady ujmowania w kosztach podatkowych w przypadku leasingu operacyjnego w pkpir i księgach handlowych
 • zasady ujmowania w kosztach podatkowych w przypadku leasingu finansowego w pkpir i księgach handlowych
 • zasady ustalania wartości początkowej w przypadku leasingi finansowego
 • sposoby zakończenia umowy
 • korzyści wyboru umowy leasingowej
 • szczególne zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych w przypadku leasingu operacyjnego i finansowego

2. Leasing a podatek od towarów i usług

 • leasing finansowy a dostawa towarów
 • leasing operacyjny a świadczenie usług
 • moment powstania obowiązku podatkowego u leasingodawcy
 • moment odliczenia podatku naliczonego u leasingobiorcy
 • szczególne zasady odliczania podatku VAT w przypadku leasingu samochodów osobowych
 • kiedy składamy VAT-26 w przypadku zaliczki na umowę leasingową

3. Leasing samochodów osobowych

4. Leasing nieruchomości

5. Leasing gruntów

6. Leasing zwrotny

7. Leasing w walucie obcej

8. Wybrane aspekty podatkowe działań realizowanych podczas umowy leasingowej

 • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu a stawka VAT
 • Cesja umowy leasingowej
 • Przekształcenia podmiotów a umowy leasingowe
 • Zakończenie umowy leasingowej

Cena szkolenia: 1 090 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu

Doradca Podatkowy

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych

W ramach samorządu zawodowego, pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Prowadzi cykliczne szkolenia dla doradców podatkowych zrzeszonych w Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Od 1999 roku dyrektor w firmie księgowej.

Od 2009 roku członek zarządu podmiotu o zasięgu ogólnopolskim, zajmującego się outsourcingową obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Aktualnie firma świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową i podatkową na rzecz niemal 600 podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, w tym ponad 230 spółek prawa handlowego.

Ponadto od 2009 roku świadczy usługi doradztwa podatkowego w ramach własnej kancelarii doradcy podatkowego.

Znakomity wykładowca łączący bogatą praktykę z niezwykłą umiejętnością przekazywania wiedzy.

Od 2010 roku prowadzi szkolenia dotyczące tematyki podatkowej i kadrowej, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług.

W latach 2010-2017 przeprowadziła około 1100 godzin szkoleń z czego 400 dotyczących podatku od towarów i usług.

Grażyna Machula

 • Doświadczony praktyk w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego
 • Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości
 • Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym
 • Wykładowca na London Guidhall Univesity
 • Prowadzi szkolenia dot. rynku kapitałowego, w szczególności dla maklerów, doradców inwestycyjnych, biegłych rewidentów oraz na studiach podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjnej (Gdańska Akademia Bankowa i London Guidhall Univesity)

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 1090 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY