Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS 2019

 logo=

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

W Planie Funduszu Pracy na rok 2019 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 228 138 tys. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, zdecydował o podziale tej kwoty w niżej opisany sposób.

Z ogólnej kwoty 228 138 tys. przeznaczonej na KFS wydzielona zostaje kwota 2 278 tys. zł na działania 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy. Środki te są przeznaczone na działania, o których mowa w art. 69a ust 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia.

Z pozostałej puli środków, tj. 225 860 tys. zł, 80%, czyli kwota 180 688 tys. zł dzielona jest na województwa (proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia). Środki te wydatkowane będą przez powiatowe urzędy pracy - zgodnie z priorytetami Ministra - na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia (…).

Pozostała kwota tzn. 20% puli środków KFS czyli 45 172 tys. zł tworzy rezerwę KFS. Decyzja o jej podziale i priorytetach wydatkowania podejmowana jest przy udziale Rady Rynku Pracy.

Powyższe zasady podziału środków zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rynku Pracy na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. Zgodnie z art. 109 ust. 2j ustawy o promocji zatrudnienia (…), zarząd każdego województwa dokonuje dalszego podziału środków na powiaty, na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów (ostateczne limity środków dla powiatów w oparciu o te informacje określa minister właściwy do spraw pracy). 

Jednocześnie Rada zaopiniowała priorytety wydatkowania puli 80% środków KFS zaproponowane przez Ministra oraz ustaliła priorytety wydatkowania 20% rezerwy KFS.

Źródło: MRPiPS

Kto może otrzymać finansowanie z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co można otrzymać środki z KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

  1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
  2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
  4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać środki z KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Baza Urządów Pracy

Znajdź swój Urząd Pracy i skontaktuje się z nim

Wnioski o dofinansowanie

Każdy Urząd Pracy posiada własny wzór wniosku. Z tego też powodu wniosek trzeba pobrać ze strony swojego Urzędu. Większość wniosków posiada również część, którą musi wypełnić firma szkoleniowa. Do wniosku należy dołączyć także wzór zaświadczenia wydawanego po szkoleniu, dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP oraz certyfikat jakości usług szkoleniowych.

Kontakt

Zapraszamy więc do kontaktu!

tel.: +48 22 403 40 94
e-mail: biuro@ad.edu.pl


NOWY