Lista płac 2018/2019

Informacje ogólne

Miejscowość: Kraków
Termin: 2018-10-26 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

Szkolenie "Lista płac 2018/2019" to praktyczne warsztaty, które pozwolą Uczestnikom poszerzyć lub zdobyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu naliczania wynagrodzeń i prawa pracy. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo m.in. jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie za część miesiąca, naliczyć wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych lub za urlop wypoczynkowy, dokonywać potrąceń z pensji i zasiłków pracownika, w jaki sposób poprawnie stosować parametry podatkowe przy naliczaniu wynagrodzenia oraz zostaną omówione inne ważne problemy w działach kadrowo-płacowych, które mają miejsce w roku bieżącym i 2019.

Program

1. Zasady wyrównywania wynagrodzenia do wysokości minimalnej pensji

 • Minimalne wynagrodzenie w 2019
 • Składniki wynagrodzenia wliczane do minimalnego wynagrodzenia
 • Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnej
 • Wyrównanie wynagrodzenia przy miesięcznych stawkach
 • Wyrównanie wynagrodzenia przy różnych absencjach
 • Wyrównanie wynagrodzenia przy stawkach godzinowych
 • Wyrównanie wynagrodzenia a niepełny etat
 • Zwolnienie lekarskie przy minimalnej pensji

2. Stosowanie kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu w 2018 – 2019

 • Skala podatkowa obowiązująca od 01 stycznia 2018
 • Stosowanie przez pracodawców kwoty zmniejszającej podatek
 • Wspólne opodatkowanie małżonków a kwota wolna
 • Termin złożenia oświadczenia PIT-2
 • Warunki stosowania kosztów uzyskania przychodu
 • Warunki stosowania podwyższonych kosztów uzyskania
  • Bezpłatny dowóz do pracy a podwyższone koszty uzyskania
  • Miejsce wykonywania pracy jako teren kilku województw
 • Oddelegowanie pracownika bez podwyższonych kosztów
 • Praca na podstawie kilku stosunków pracy a koszty uzyskania
 • Przychód niższy od wysokości kosztów uzyskania
 • Nie przepracowanie ani jednego dnia: koszty i ulga
 • Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a kup i ulgi
 • Ograniczenia w stosowaniu 50% kup

3. Rozliczenie wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

 • Wynagrodzenie za część miesiąca, gdy wypłacono wynagrodzenie chorobowe
 • Wynagrodzenie za część miesiąca z innych przyczyn niż choroba
 • Zmienne składniki wynagrodzenia a przepracowanie części miesiąca
 • Liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
 • Udzielenie dnia wolnego w innym miesiącu za święto w sobotę
 • Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca
 • Urlop, choroba a zatrudnienie w trakcie miesiąca
 • Niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca
 • Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca
 • Wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 • Wynagrodzenie a choroba tylko w dniach roboczych
 • Wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 • Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 • Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • Zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 • Świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 • Świadczenie chorobowe za część dniówki robocze
 • Brak ZUS ZLA do momentu sporządzenia listy płac
 • Rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Dopłata do wynagrodzenia przy stałej stawce miesięcznej
 • Dopłata do wynagrodzenia przy stawce godzinowej

4. Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP

 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
 • Objęcie ubezpieczeniami z kilku tytułów
 • Składka na FP zleceniobiorców
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP
  • wiek
  • zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  • osoby, które były wcześniej osobami bezrobotnymi
  • zawarcie umowy na krótki okres i kontynuacja zatrudnienia
  • zawarcie umowy na krótki okres i brak kontynuacji zatrudnienia
  • pracownicy przejmowani
  • skierowanie bezrobotnego do pracy
  • zatrudnienie po odbytym stażu z Urzędu pracy
  • osoby powracające z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
  • zwolnienie z opłacania składek a koniec urlopu na ostatni dzień m-ca
  • rozpoczęcie urlopu wychowawczego po urlopie rodzicielskim
  • podział urlopu na części
  • łączenie pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
  • urodzenie martwego dziecka
  • powrót po urlopie ojcowskim
  • zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej

5. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny wybrane zagadnienia

 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia ze zmiennych składników wynagrodzenia
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę a ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • konsekwencje przeniesienia urlopu na kolejną umowę o pracę a podstawa wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • premia motywacyjna, zadaniowa, regulaminowa i uznaniowa
 • pomniejszana i niepomniejszana za czas urlopu wypoczynkowego
 • przeliczenie podstawy po zmianie wysokości wynagrodzenia lub zaprzestaniu wypłaty niektórych składników wynagrodzenia
 • powrót pracownika do pracy po kilkumiesięcznej przerwie w pracy spowodowanej urlopem wychowawczym bezpłatnym, macierzyńskim i rodzicielskim oraz chorobą a przeliczenie zmiennych składników wynagrodzenia
 • wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w pierwszym i kolejnym miesiącu pracy
 • składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc a nieprzepracowanie okresu 12 miesięcy
 • uzupełnianie podstawy do ekwiwalentu w przypadku wykonywania pracy w dniu wolnym

6. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w przypadku innych nieobecności w pracy

 • zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:
  • badania lekarskie
  • dni na poszukiwanie pracy
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • opieka nad dzieckiem
  • urlopy okolicznościowe
  • karmienie dziecka piersią
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy
 • szkolenia BHP

7. Wybrane świadczenia na liście płac

 • świadczenie pieniężne dla pracownika za pobyt dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych
 • finansowanie noclegów stanowiących przychód zwolniony w części z opodatkowania a podlegający składkowaniu

8. Zasady dokonywania potrąceń

 • potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia za pracę
 • zasady dokonywania potrąceń z zasiłków

9. Rozliczenie składkowo-podatkowe umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń

 • ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom
 • umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta w jednym podmiocie
 • dobrowolne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i jego ograniczenie
 • roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych
 • umowa zlecenia zawarta z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym
 • umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem
 • umowa cywilna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 • umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
 • korekta składek ZUS:
  • nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów
  • nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia a podleganie ubezpieczeniom

10. Rozliczenie składkowo-podatkowe w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń

 • ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia
  • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
  • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
  • brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
  • zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
  • objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
  • przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
  • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
  • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia
  • zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia
  • umowa o pracę i jedna umowa zlecenia
  • umowa o pracę i kilka umów zlecenia
  • umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu wynagrodzeń

Doświadczenie zawodowe

Redaktor merytoryczny w Wydawnictwie C.H. Beck (2009 - 2018)

 • Koordynowanie prac poradni prawnej portalu www.ekspertkadrowy.pl w zakresie tematyki płacowej, ubezpieczeniowej i podatkowej
 • Zlecanie i redagowanie tekstów na portal www.ekspertkadrowy.pl – nowości, porad prawych, kompleksowych opracowań
 • Współpraca w zakresie rozwoju produktów on-line
 • Odpowiedzialność merytoryczna za teksty i narzędzia o tematyce wynagrodzeń (m.in. kalkulatory, wskaźniki) i koordynowanie prac aktualizacyjnych
 • Współpraca z redakcjami poradników drukowanych w zakresie doboru tematów do zestawów, ich zamawiania i redagowania tekstów
 • Doradztwo merytoryczne dla redaktorów w zakresie przygotowania publikacji
 • Przygotowywanie koncepcji i redakcji książek
 • Działalność autorska, w tym pisanie artykułów, opinii i odpowiedzi na zagadnienia kadrowo-płacowe;
 • Działalność wydawnicza – koncepcje, nadzór i koordynacja procesu wydawniczego literatury biznesowej i prawniczej.
Wybrane publikacje

Publikacje książkowe

 • "Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania" - Warszawa 2012, Wyd. C.H.Beck (obecnie w trakcie przygotowania drugiego wydania)
 • "Potrącenia z wynagrodzeń na liście płac. Praktyczny poradnik" - Warszawa 2013, Wyd. C.H.Beck (obecnie w trakcie przygotowania trzeciego wydania)
 • "Rozliczanie zasiłków na liście płac" - w przygotowaniu na styczeń 2014, Wyd. C.H.Beck

Artykuły w prasie i Internecie

Tematyka:

 • Wynagrodzenia w samorządach
 • Wynagrodzenia w oświacie
 • Wynagrodzenia w firmie
 • Potrącenia z wynagrodzeń
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Zasiłki w razie choroby i macierzyństwa

W publikacjach:

 • www.ekspertbeck.pl
 • Płace pracowników sfery budżetowej. Przewodnik po wynagrodzeniach i świadczeniach pieniężnych
 • Ubezpieczenia społeczne. Serwis płatnika składek
 • Teczka kadrowca w jednostce budżetowej. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami
 • Kadry. Serwis spraw pracowniczych
Opinie o wykładowcy

Opinia:

Duża wiedza prowadzącego, pełny profesjonalizm i komunikatywność

Grażyna Klimkowicz
Polska Spółka Gazownictwa

Opinia:

Doskonale przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Ogromna wiedza merytoryczna prowadzącej. Duża przyjemność uczestniczenia w takim szkoleniu. Plusem ilość uczestników

Jolanta Chmielewska
ACS Słuchmed

Opinia:

Szkolenie było prowadzone w taki sposób i z taką znajomością tematu, że chciałoby się kontynuować je przez kolejne dni i wciąż byłoby mało

Katarzyna Konopacka
IKEA Industry Poland

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY