Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019

z uwzględnieniem RODO, aktualnego orzecznictwa oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń

Informacje ogólne

Miejscowość: Lublin
Termin: 2019-05-16 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 390 PLN + 23% VAT
Czas trwania: 1 dzień
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019"

Wiedza:

 • aktualizacja i poszerzenie wiedzy nt. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
 • przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej:
  • działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy
  • zasad tworzenia regulaminu ZFŚS
  • zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy

Umiejętności:

 • prawidłowa interpretacja przepisów o ZFŚS i podatkowych na temat świadczeń socjalnych
 • umiejętność naliczania odpisów na ZFŚS
 • tworzenie i zmiany regulaminów ZFŚS

Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy
 • dyrektorzy personalni
 • członkowie komisji socjalnych
 • pracownicy działów kadr, księgowości i działów socjalnych
 • przedstawiciele związków zawodowych

Program

1. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych celem naliczenia odpisu z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu podstawowego
 • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach, w tym na urlopach bezpłatnych
 • wysokość odpisów podstawowych w 2019 roku
 • ustawowe terminy wpłaty odpisów na konto Funduszu wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 • o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS

2. Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • świadczenie urlopowe a przychód pracownika
 • możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego
 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu

3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich
 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy o pracę – stażu pracowniczego – wymiaru etatu w świetle orzecznictwa SN oraz interpretacji PIP i ZUS

4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
  • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
  • oprocentowanie pożyczki
  • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty

5. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO – zmiany od 25 maja 2018

 • prowadzenie działalności socjalnej w świetle unijnego rozporządzenia RODO, z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2019
 • uaktualnienie zapisów regulaminu
 • obowiązek informacyjny
 • omówienie zmian ustawy o ZFŚS
 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • badanie sytuacji socjalnej na podstawie orzecznictwa sądów
 • jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 • program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej

6. Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO

 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • wgląd do dokumentacji członków komisji a ochrona danych osobowych
 • upoważnienie dla członków komisji socjalnej
 • skład komisji
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz doradczy pracodawcy

7. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów w świetle przepisów rozporządzenia RODO
zmiany w opodatkowaniu świadczeń od 1 stycznia 2018

 • paczki
 • bony towarowe
 • bilety i karnety
 • zapomogi tzw. zwykłe
 • tzw. wczasy pod gruszą
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do zorganizowanego przez uprawniony podmiot wypoczynku dla dziecka w wieku do lat 18 oraz dziecka które w trakcie wczasów, obozu, kolonii, zimowiska itp. ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS
 • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014
 • finansowanie z Fuduszu udziału w imprezie sportowej
 • zapomogi losowe oraz pomoc związana z długotrwałą chorobą oraz śmiercią osoby uprawnionej do pomocy z Funduszu
 • inne świadczenia finansowane z Funduszu

8. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

 • uzgadnianie treści regulaminu Funduszu ze związkami zawodowymi w świetle zmian ustawy o związkach zawodowych od 1.01.2019
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 • wybór i rola przedstawiciela załogi pracowników w tworzeniu oraz precedowaniu zmian do regulaminu Funduszu

Prowadzący

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Prawnik
niezależny ekspert prawa pracy
były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy (18 lat)

Prawem pracy zajmuje się od ponad 20 lat.

W latach 1996 – 2001 pracownik Sekcji Porad Prawnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, gdzie zajmował się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa pracy, jak również BHP zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

W 2001 roku złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy.

We wrześniu 2009 roku awansowany na stanowisko Starszego Inspektora Pracy.
Pełniąc funkcję Inspektora Pracy przeprowadził prawie dwa tysiące kontroli przedsiębiorców praktycznie ze wszystkich rodzajów branż i sektorów.
W ramach działań podejmowanych jako Inspektor Pracy sprawował nadzór i kontrolę pracodawców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych,

Autor licznych publikacji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 390 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY