MSSF a ustawa o rachunkowości - podstawowe różnice

Program szkolenia

1. Porównanie systemu MSSF do polskich zasad rachunkowości

 • Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (rola), konwergencja
 • Zakres i obowiązek stosowania MSSF, wykaz standardów i związanych z nimi interpretacji
 • założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych (cel sprawozdań, zasada memoriału i kontynuacji działalności, cechy jakościowe sprawozdania, składniki sprawozdania finansowego, ujmowanie poszczególnych składników i ich wycena
 • Fakultatywne zasady rachunkowości w MSSF - możliwości zarządzania wynikami firmy, wpływ na rentowność i inne elementy analizy finansowej, przygotowanie polityki rachunkowości, zgodność polityki rachunkowości ze sprawozdaniem finansowym.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

 • MSR 1 – sposób prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdanie z wyniku i całkowitego dochodu oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, rola działalności kontynuowanej i zaniechanej, zasady ustalania wyniku finansowego, case study - na podstawie sprawozdań spółek giełdowych
 • Charakterystyka kosztów w MSR 1, przykłady prezentacji, w tym fakultatywne podejście
 • Charakterystyka, struktura i specyfika kapitału własnego, przykłady
 • MSR 8 – błąd, korekta szacunków, zmiana polityki rachunkowości - różnice, rozpoznawanie, ujęcie w sprawozdaniu finansowym, przykłady
 • MSR 10 – zdarzenia po dacie bilansu- ujęcie w wynikach finansowych odpowiednich lat, zakres ujawnień, przykłady
 • MSR 27 – jednostkowe sprawozdanie finansowe (fakultatywne wyceny)
 • MSR 7 – prezentacja, zarządzanie strumieniami pieniężnymi, operacyjne, finansowe i inwestycyjne rodzaje działalności,
 • MSSF 13 – wartość godziwa, zakres, podstawowe pojęcia, koszty transakcyjne, sposób wykorzystania a wartość godziwa, techniki wyceny, 3 poziomowa hierarchia ustalania, ujawnienia - przykłady

3. Uznawanie przychodów, Szczegółowa charakterystyka MSSF 15 – przychody z umów z klientami

 • Krótkie wprowadzenie w tym: zakres stosowania, wyłączenia,  MSSF 15 vs MSR 11, 18 i KIMSF 13, 15, SKI 31
 • Kluczowe definicje portfel umów, koszty kontraktu, przychody, kontrahent
 • Szczegółowa charakterystyka modułu 5 kroków (identyfikacja umowy / umów z klientem  rodzaje umów, modyfikacje), określenie zobowiązania w zakresie świadczeń wynikających z umowy (zobowiązania umowne) - definicja, przykłady, ustalenie ceny transakcyjnej (definicja, cena modyfikowana vs ryzyko kredytowe, zmienne wynagrodzenie, znaczący element finansowania, płatności niepieniężne, wynagrodzenie płatne kontrahentowi, przyporządkowanie ceny do poszczególnych zobowiązań wynikających z umowy (ustalanie ceny jednostkowej, dyskonta, alokacja ceny, przypisanie ceny do zobowiązania umownego)
 • rozpoznanie przychodu w chwili, kiedy podmiot zrealizuje zobowiązanie w zakresie świadczenia (lub w toku takiej realizacji świadczenia). Transfer kontroli vs transfer ryzyka
 • Pozostałe kluczowe obszary, w tym koszty kontraktowe, zmiany ceny transakcyjnej, gwarancje,  niewykonane prawa kontrahenta, umowy odkupu, bezzwrotne opłaty początkowe, sprzedaż z gwarancją zwrotu itp.
 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym, ujawnienia
 • MSSF 15 a specyfika branż
 • Zagadnienia najbardziej wrażliwe na MSSF 15

4. Rzeczowe aktywa trwałe

 • MSR 36 – rzeczowe aktywa trwałe, w tym: definicja (części zamienne, komponenty), dzień początkowego ujęcia i wycena, metody wyceny na dzień bilansowy, amortyzacja i jej weryfikacja, remonty, przeglądy, modernizacja, wartość początkowa i końcowa, demontaż i likwidacja, przykłady
 • MSSF 5 – aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, definicja, zakres stosowania, warunki uprawniające do kwalifikacji do grupy przeznaczone do sprzedaży, aktywa nabyte w celu dalszej odsprzedaży  wyłączenie z ksiąg rachunkowych, przekwalifikowywanie składników - przykłady, logika i prezentacja działalności zaniechanej, aktywa do wydania właścicielom

5. Koszty finansowania zewnętrznego

 • MSR 23 – koszty finansowania zewnętrznego w tym: finansowanie zewnętrzne a finansowanie wewnętrzne, aktywa dostosowywane, zasady kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego - przykłady

6. Dotacje państwowe

 • MSR 20 – dotacje państwowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej , rodzaje, prezentacja, przykłady

7. Wartości niematerialne

 • MSR 38 – aktywa niematerialne, definicja, specyfika biznesów, aktywa o określonym i nieokreślonym okresie użyteczności, początkowa wycena, wycena bilansowa, amortyzacja, aktywa wytworzone we własnym zakresie, aktywa nabyte w ramach połączeń jednostek gospodarczych (np. wartość firmy, marka, relacje z klientami), prace badawcze i rozwojowe, przykłady

8. Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe

 • MSR 37 – rezerwy, aktywa i zobowiązania warunkowe, rezerwy a zobowiązania, zobowiązania warunkowe, zdarzenia obligujące, rodzaje rezerw, rezerwy restrukturyzacyjne, odsetkowe, gwarancyjne, dotyczące świadczeń pracowniczych itp., wycena, ujęcie w sprawozdaniu, przykłady
 • MSR 19 – świadczenie na rzecz pracowników, rodzaje świadczeń pracowniczych, świadczenie po okresie zatrudnienia, świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wycena, prezentacja w sprawozdaniu, przykłady

9. Utrata wartości aktywów

 • MSR 36 – utrata wartości aktywów, zakres stosowania, odpis i test, przesłanki wystąpienia utraty wartości, wartość odzyskiwalna, użytkowa – charakterystyka, ośrodki generujące środki pieniężne, odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości, regulacje KIMSF 10, przykłady

10. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1 – bilans otwarcia wg MSSF, fakultatywne i obligatoryjne zwolnienia z obowiązku zachowania porównywalności, skutki ujęcia przejścia na MSSF)

11. Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz połączenie jednostek gospodarczych – podstawowe kwestie
(MSSF 3, MSSF 10) w tym: definicja kontroli, istota połączeń jednostek gospodarczych, charakterystyka sprawozdania skonsolidowanego, metoda konsolidacji pełna , zasady wyceny aktywów i pasywów objętych konsolidacją, zwolnienia ze sporządzania sprawozdań skonsolidowanych, cena przejęcia, warunkowa cena przejęcia, odroczona cena przejęcia, aktyw i zobowiązania podlegające osobnej prezentacji (aktywa z tytułu ubezpieczenia, listy klientów itp.), nieruchomości w sprawozdaniu skonsolidowanym, warunkowe aktywa i zobowiązania, koszty związane z nabyciem jednostki zależnej, wartość firmy i zysk z okazjonalnego nabycia, utrata wartości firmy, procedura konsolidacyjna, podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym, konsolidacja wybranych transakcji dokonywanych w ramach grupy kapitałowej, etapowe nabycie jednostki zależnej, zbycie jednostki zależnej, połączenia odwrotne, połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą - przykłady

 • MSR 28 – inwestycje wyceniane metodą praw własności: zastosowanie metody praw własności oraz MSSF 11 – wspólne ustalenia umowne: rodzaje współkontroli, charakterystyka i przykłady
 • MSR 24 – ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych w tym: definicja podmiotów powiązanych, rodzaje powiązań, transakcje podlegające ujawnieniu - przykłady
 • MSSF 12 – ujawnienia informacji dotyczących udziału w innych jednostkach - przykłady

12. Instrumenty finansowe – podstawowe kwestie (MSSF 9, MSR 32, MSSF 7)

 • Definicje, klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych. Podsumowanie kluczowych nowych definicji objętych MSSF 9, zawartych w załączniku A
 • Różnice MSSF 9 vs MSR 39 w odniesieniu do zasad klasyfikacji
  • regulacje w zakresie ujmowania i zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych
  • zasady klasyfikacji (podział na portfele, sposób ujęcia podstawowych instrumentów finansowych (w tym kredyty i podobne instrumenty, instrumenty dłużne, kapitałowe, pochodne), model biznesowy jednostki w zakresie zarządzania aktywami finansowymi(charakterystyka, przykłady), charakterystyka wynikających z umowy przepływów pieniężnych (charakterystyka i przykłady)
  • reklasyfikacja
  • wycena instrumentów finansowych w początkowym momencie i na dzień bilansowy w tym eliminacja kosztu historycznego, zastosowanie wartości godziwej z recyklingiem i bez recyklingu
 • Odpisy aktualizujące
  • zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych: model strat poniesionych MSR 39 vs model strat oczekiwanych MSSF 9
  • utrata wartości aktywów  model strat poniesionych vs  oczekiwane straty kredytowe w MSSF 9, podział na fazy: początkowe ujęcie, wzrost ryzyka kredytowego itp., proces decyzyjny dotyczący zasad ustalania odpisu aktualizującego, subiektywne oceny kierownictwa, aktywa nabyte z utratą wartości, rozwiązania uproszczone, segmentacja portfela
  • odpisy z tytułu utraty wartości instrumentu wycenianego według zamortyzowanego kosztu,
  • rachunkowość zabezpieczeń - ogólna charakterystyka, cel stosowania

13. Pozostałe zagadnienia: podobieństwa i różnice

 • MSSF 2 – płatności w formie akcji, transakcje rozliczane w formie akcji, transakcje rozliczane w instrumentach kapitałowych, transakcje rozliczane w formie akcji własnych rozliczane w gotówce, transakcje rozliczane w formie akcji lub za pomocą środków pieniężnych, transakcje rozliczane w ramach grupy kapitałowej, moment przyznania, okres nabywania praw
 • MSR 40 – nieruchomości inwestycyjne, definicja, ujęcie i wycena początkowa sposób wyceny na dzień bilansowy, przeklasyfikowanie z i do nieruchomości inwestycyjnych, sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych, przykłady
 • MSR 2 – zapasy - definicja, dzień początkowego ujęcia i wycena, wycena na dzień bilansowy, transakcje sprzedaży i odkupu, sprzedaż z prawem zwrotu, zapasy w transakcjach komisowych, odpisy z tytułu wolnorotującego zapasu, ustalenie rozchodu, wyłączenie zapasów z ksiąg rachunkowych, przykłady
 • Podatek dochodowy – MSR 12, regulacje w zakresie bieżącego podatku dochodowego, przyczyny powstawania podatku odroczonego, wartość bilansowa a wartość podatkowa, różnice przejściowe, stawka podatku, strata podatkowa w kalkulacji podatku odroczonego, działalność w specjalnej strefie ekonomicznej a podatek odroczony, aktywa i rezerwy na podatek, kompensaty - przykłady
 • MSR 17 – leasing w księgach korzystającego, w tym ustalenie czy umowa zawiera elementy leasingu, leasing finansowy a leasing operacyjny, początkowe ujęcie aktywów i zobowiązań, wycena na dzień bilansowy, leasing zwrotny, rozwiązanie umowy przed zakończeniem umowy leasingu, nabycie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy- przykłady. Charakterystyka MSSF 16 – leasing, w tym ujęcie w sprawozdaniu, rozpoznanie umowy, uproszczenia leasing krótkoterminowy, niskocennych składników
 • MSR 21 – skutki zmian kursów wymiany walut  w tym: waluta funkcjonalna a waluta prezentacyjna, przeliczenie kwot w walucie transakcyjnej na walutę funkcjonalną, przeliczenie sprawozdania na walutę funkcjonalną, przykłady
 • MSSF 8 – segmenty operacyjne, definicja, ujawnienia, przykłady
 • MSR 34 – śródroczna sprawozdawczość finansowa, zakres ujawnień, przykłady
 • MSR 33 – zysk przypadający na jedną akcję, w tym: metody obliczania podstawowego oraz rozwodnionego wskaźnika zysku na akcję, wpływ emisji akcji zysk z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję, zysk podstawowy i rozwodniony

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY