Podatek CIT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Podatek CIT 2019 - zmiany oraz aktualne problemy"

Wiedza

Uczestnik zapozna się ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie wprowadzonych od 1 stycznia 2019r. zmian dotyczących przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz  aktualnych problemów w podatku CIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego

Umiejętności

Uczestnik potrafi dokonać identyfikacji możliwych skutków podatkowych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019 roku oraz ma świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów księgowych oraz biur rachunkowych

Program szkolenia

1. Zasady rozpoznawania kosztów w zakresie zakupu usług niematerialnych oraz kosztów finansowania dłużnego w 2019

2. Zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne

3. Mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych

4. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN

5. Obniżka stawki CIT

6. Nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych

7. Limit dotyczący umów leasingowych, umów najmu i dzierżawy samochodów osobowych

8. Nowe ograniczenia w zakresie wydatków eksploatacyjnych i składek na ubezpieczenie samochodów osobowych

9. Exit Tax – zakres podmiotowy i przedmiotowy planowanych regulacji

10. Obniżenie przychodu o tzw. hipotetyczne koszty odsetkowe – finansowanie spółki poprzez dopłaty lub zysk zatrzymany

11. Szczególne zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi

12. Nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności

13. Instytucja Innovation Box w polskim systemie podatkowym – nowe preferencyjne zasady opodatkowania kwalifikowanego dochodu z niektórych praw własności intelektualnej

14. Kopia certyfikatu rezydencji w systemie podatku u źródła

15. Nowe zasady rozliczania podatku u źródła – rozporządzenie MF przedłużające okres zawieszenia.

16. Zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości komercyjnych – nowe zasady wyliczenia tzw. minimalnego podatku dochodowego

17. Zapłata na rachunek bankowy podatnika z białego wykazu podatników VAT a koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY