Praktycznie o podatkach 2019

O szkoleniu

"Podatki 2019 praktycznie" to szkolenie którego celem jest przedstawienie uczestnikom najnowszych zmian w zakresie podatków VAT i CIT. Nasze szkolenie podatkowe to także omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem VAT i CIT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Szkolenie nakierowane jest na aspekty praktyczne, tj. zarówno przedstawienie danej problematyki, jak i możliwych sposobów postępowania z nią związanych. W trakcie szkolenia jego uczestnicy będą mieli również możliwość pozyskania informacji co do kierunków i sposobów podejmowania działań kontrolnych przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej, a także planowanych, kolejnych zmian w ustawie o VAT.

Program szkolenia

Podatek VAT 2019

I. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019

1. Zmiany w ramach ustawy o VAT – w szczególności
    • utrzymanie dotychczasowych stawek VAT
    • modyfikacja zasad dot. tzw. ulgi na złe długi
    • likwidacja wniosków o zwroty VAT

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 dot. zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących (fiskalnych)

3. Ustawa nowelizująca z dnia 22 listopada 2018 dot. bonów
    • bon jednego przeznaczenia
    • bon różnego przeznaczenia
    • podstawa opodatkowania, stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego względem emisji, sprzedaży bonów

4. Uproszczenia w procedurze MOSS

5. Ustawa z 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

II. Planowane zmiany w podatku VAT 2019

1. Ustawa nowelizująca z 15 marca 2019 - dot. w szczególności kas raportujących on-line, w tym:

 • dotychczasowe kasy fiskalne a raportowanie on-line
 • obowiązek wymiany kas fiskalnych dla wybranych podatników
 • ulga na zakup kasy fiskalnej
 • kara pieniężna za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej itd.

2. Ustawa nowelizująca za 12 kwietnia 2019

 • biała lista podatników VAT
 • płatności na rachunek bankowy w wykazie a koszty uzyskania przychodów w PIT i CIT
 • płatności na rachunek bankowy w wykazie a solidarna odpowiedzialność nabywcy

3. Projekt ustawy nowelizującej z 30 listopada 2018 - dot. w szczególności likwidacji deklaracji VAT na rzecz JPK_VAT
 
4. Projekt ustawy nowelizującej z 6 września 2018

 • modyfikacja zasad wystawiania faktur do transakcji udokumentowanej uprzednio paragonem
 • nowe sankcje w podatku VAT
 • NIP nabywcy w treści paragonu fiskalnego
 • nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” a zwolnienie od podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT
 • zmiany dot. importu towarów
 • nieuzasadnione wzbogacenie podatnika
 • modyfikacja przesłanek do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych

5. „Matryca” stawek obniżonych VAT

6. Projekt ustawy nowelizującej – obowiązkowy split payment zamiast odwrotnego obciążenia

 • wykaz transakcji które obejmie split-payment,
 • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności przy fakturach pow. 15 000 zł
 • konsekwencje w podatku od towarów i usług
 • konsekwencje w podatku dochodowym PIT i CIT

III. Wybrane problemy i wątpliwości związane ze stosowaniem split payment (MPP)

 • umowy zawarte przed dniem 1 lipca 2018
 • zgoda sprzedawcy na MPP
 • MPP a „ulga na złe długi”
 • MPP „względem samego siebie”

IV. Wybrane, aktualne problemy na gruncie podatku VAT w kontekście bieżącego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych

 • działania w zakresie CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)
 • „korekta” podatku naliczonego przy imporcie usług, OO (art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT)
 • „status podwykonawcy przy usługach budowlanych – kontrowersje i spory
 • rozliczanie faktur korygujących in plus” a kwestia możliwości „przewidzenia” ich wystawienia
 • wystawienie faktury do paragonu a JPK
 • praktyka organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego (m.in. kwestia należytej staranności)
 • nabycie paliwa poprzez karty paliwowe (flotowe) (oczekiwanie na wyrok TSUE)
 • odliczanie podatku naliczonego a usługi gastronomiczne (oczekiwanie na wyrok TSUE)
 • moment wykonania usługi a obowiązek podatkowy (oczekiwanie na wyrok TSUE)
 • usługa najmu lokali mieszkalnych na rzecz pracodawców
 • kary umowne a podatek VAT
 • koszty transportu w fakturze
 • dostawa towarów oraz świadczenie usług a okresy rozliczeniowe – najnowsze stanowisko sądów administracyjnych
 • „przerwanie” transportu a kwalifikacja transakcji jako WDT
 • nieodpłatne przekazanie towarów a ich konsumpcyjny charakter
 • odliczanie podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot niebędący podatnikiem VAT czynnym – orzecznictwo TSUE a praktyka polskich organów podatkowych
 • odliczanie podatku VAT w zakresie samochodów – wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych z 2018
 • pozostałe zagadnienia z zakresu podatku VAT

Podatek CIT 2019

1. Zasady rozpoznawania kosztów w zakresie zakupu usług niematerialnych oraz kosztów finansowania dłużnego w 2019

2. Zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne

3. Mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych

4. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN

5. Obniżka stawki CIT

6. Nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych

7. Limit dotyczący umów leasingowych, umów najmu i dzierżawy samochodów osobowych

8. Nowe ograniczenia w zakresie wydatków eksploatacyjnych i składek na ubezpieczenie samochodów osobowych

9. Exit Tax – zakres podmiotowy i przedmiotowy planowanych regulacji

10. Obniżenie przychodu o tzw. hipotetyczne koszty odsetkowe – finansowanie spółki poprzez dopłaty lub zysk zatrzymany

11. Szczególne zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi

12. Nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności

13. Instytucja Innovation Box w polskim systemie podatkowym – nowe preferencyjne zasady opodatkowania kwalifikowanego dochodu z niektórych praw własności intelektualnej

14. Kopia certyfikatu rezydencji w systemie podatku u źródła

15. Nowe zasady rozliczania podatku u źródła – rozporządzenie MF przedłużające okres zawieszenia.

16. Zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości komercyjnych – nowe zasady wyliczenia tzw. minimalnego podatku dochodowego

17. Zapłata na rachunek bankowy podatnika z białego wykazu podatników VAT a koszty uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020

ROZSZERZENIE PROGRAMU PODSTAWOWEGO

 1. Analiza wydanej przez MF metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych:

• czym jest należyta staranność kupiecka? – definicja
• dobra wiara podatnika
• forma prawna metodyki
• zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT)
• zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki
• kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
• kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
• geneza i przebieg konsultacji podatkowych w sprawie metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych
• należyta staranność kupiecka w świetle stanowiska TSUE
• należyta staranność kupiecka w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych
• należyta staranność kupiecka w świetle praktyki polskich organów podatkowych
• metodyka a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

2. Należyta staranność podatnika a prawo do odliczenia podatku VAT

• prawo do odliczenia podatku VAT jako fundamentalne prawo podatnika
      (w świetle stanowiska TSUE, orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych)
• skutki braku należytej staranności kupieckiej – kwestionowanie rozliczeń podatnika w łańcuchu transakcji
• kiedy podatnik traci prawo do odliczenia podatku VAT?
• ciężar dowodowy – kto ma udowodnić prawo do odliczenia?
• możliwość implementacji metodyki w praktyce
• prawo do odliczenia podatku VAT a „puste” faktury VAT
• odpowiedzialność karna i karna skarbowa za wystawianie „pustych” faktur VAT

3. Zasady opracowywania wewnętrznych procedur w firmie w zakresie weryfikacji kontrahentów

• komu potrzebna jest procedura?
• istota sformalizowanych procedur weryfikacyjnych
• elementy procedury
• ryzyka dla działalności przedsiębiorstwa związane ze stwierdzeniem braku należytej staranności, w tym ryzyko zabezpieczenia zobowiązania podatkowego, rygor natychmiastowej wykonalności, wpływ na płynność finansową firmy

4. Co robić i jak się zachowywać w trakcie kontroli dotyczącej odliczenia podatku VAT – ciężar dowodowy, strategia postępowania

5. Odpowiedzialność karna i karna - skarbowa członków zarządu, pracowników i właścicieli firm – praktyka równoległego wszczynania postępowań oraz analiza możliwości ochrony

• wpływ postepowania karnego skarbowego na postepowanie podatkowe dotyczące podatku VAT
• zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
• możliwość obrony przed odpowiedzialnością karną skarbową

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY