Podatki dochodowe CIT i PIT od podstaw

Program szkolenia

1. CIT – zagadnienia ogólne
    • zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku CIT
    • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
    • rok podatkowy
    • zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe
    • strata podatkowa
    • podstawa opodatkowania
    • stawki podatku

2. Przychody i koszty w podatku CIT
    • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i kasowej przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń
    • zasady rozpoznawania przychodów na przykładach
    • definicja kosztów uzyskania przychodów
    • koszty bezpośrednie i pośrednie
    • zasady rozliczania kosztów w czasie

3. Zasady rozpoznania KUP. Koszty nie stanowiące KUP
    • dokumentowania wydatków jako KUP
    • kary i odszkodowania
    • koszty eksploatacji samochodów reprezentacja i reklama
    • koszty wsparcia sprzedaży świadczenia na rzecz pracowników
    • wierzytelności
    • różnice kursowe

4. Obowiązki sprawozdawcze w CIT
    • uproszczone formy wpłaty zaliczek
    • obowiązki płatnika
    • zeznania podatkowe
    • pozostałe obowiązki informacyjne
     
5. Podmioty powiązane
    • identyfikacja podmiotów powiązanych
    • dokumentacja transakcji
    • zasady ustalania warunków metody szacowania dochodów

6. Podatek u źródła
    • umowy międzynarodowe
    • dywidendy
    • odsetki
    • należności licencyjne
    • zakup usług o charakterze niematerialnym
    • certyfikat rezydencji
    • obowiązki informacyjno-dokumentacyjne

7. PIT-ogólna charakterystyka
    • zakres przedmiotowy PIT
    • przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT
    • wspólne rozliczenia podatku
    • rezydencja podatkowa
    • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
    • metody unikania podwójnego opodatkowania

8. Źródła przychodów w PIT
    • działalność wykonywana osobiście
    • kontrakt menedżerski
    • wynagrodzenia członków zarządu
    • najem poza działalnością gospodarczą
    • kapitały pieniężne
    • prawa majątkowe
    • zbycie nieruchomości i innych rzeczy
    • zbycie rzeczy ruchomych
    • moment powstania przychodu
    • koszty uzyskania i zasady rozliczenia dla poszczególnych źródeł

Wspólne rozliczenie podatku:
    • dochody małoletnich dzieci
    • dochody dziecka pełnoletniego
    • wspólne rozliczanie podatku przez małżonków
    • ograniczony obowiązek podatkowy a wspólne opodatkowanie małżonków
    • wspólne rozliczanie małżonków, a podatek liniowy
    • rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko

9. Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów
    • definicja działalności gospodarczej
    • cechy wyróżniające działalność gospodarczą od stosunku pracowniczego
    • sposoby opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej
    • przychód otrzymany, a przychód należny
    • zakończenie działalności gospodarczej

10. Koszty uzyskania przychodów
    • pojęcie kosztów uzyskania przychodów
    • wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności
    • moment zaliczenia wydatków do KUP
    • potrącanie kosztów w czasie
        ◦ koszty pośrednie i bezpośrednie
        ◦ leasing
        ◦ koszty nie będące kosztem uzyskania przychodów
        ◦ kary i sankcje
        ◦ wydatki socjalne
        ◦ ograniczenia w amortyzacji
        ◦ koszty reprezentacji i reklamy
        ◦ sprzedaż premiowa
        ◦ programy lojalnościowe

11. Amortyzacja w podatkach PIT i CIT
    • środki trwałe – definicja
    • wartości niematerialne i prawne – definicja
    • wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia
    • zasady i metody amortyzacji
    • inwestycje w obcych środkach trwałych
    • koszty zaniechanych inwestycji
    • przekazania nieodpłatne środków trwałych i WniP
    • aporty do spółek kapitałowych i osobowych
    • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

12. Zwolnienia w podatku PIT
    • zwolnienia przedmiotowe – definicja i znaczenie dla opodatkowania
    • odszkodowania stypendia
    • alimenty
    • dotacje
    • zwrot wydatków niebędących kosztem uzyskania
    • należności związane z podróżami służbowymi
    • prezenty związane z reklamą
    • wygrane w konkursach i grach

13. Samochód w działalności gospodarczej
    • wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego
    • wydatki związane z używaniem samochodu osobowego
    • samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych
    • samochód niebędący środkiem trwałym podatnika

14. Stosunek pracy jako odrębne źródło przychodów
    • definicja stosunku pracy dla celów podatku PIT
    • moment otrzymania przychodu,  przychód w walucie obcej
    • obcokrajowcy pracujący w Polsce „na etacie” – konsekwencje w podatku PIT
    • delegacja, a przychód ze stosunku pracy
    • świadczenia dodatkowe
    • abonamenty medyczne
    • karnety sportowe
    • odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy
    • skala podatkowa
    • kwota wolna od podatku
    • zaliczki na podatek
    • pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia

15. Zaliczki na podatek i zeznania roczne
    • terminy i wysokość zaliczek z tytułu działalności gospodarczej
    • zaliczki kwartalne – możliwość wyboru
    • zaliczki ze stosunku pracy
    • możliwość ograniczenia zaliczki na podatek
    • typy zeznań rocznych i terminy na ich złożenie
    • rozliczenie rocznych zeznań przez płatników
    • korygowanie rocznych zeznań
    • nadpłata w podatku dochodowym

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY