Dokumentacja pracownicza i akta osobowe po zmianach 2018/2019

Informacje ogólne

Miejscowość: Poznań
Termin: 2018-10-25 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Program

I. Akta osobowe pracownika według aktualnie obowiązujących przepisów

1. katalog danych osobowych i dokumentów dotyczących kandydata  do pracy, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez przyszłego pracodawcę
2. teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABC
3. rodzaje dokumentów obowiązkowo  przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych, zasady ich porządkowania
4. aktualne kwestionariusze osobowe: kandydata na pracownika oraz pracownika
5. katalog danych osobowych i dokumentów pracownika zatrudnionego oraz członków jego rodziny, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę
6. przetwarzanie w 2017 danych osobowych w związku z prowadzeniem przez pracodawcę działalności socjalnej, w tym ZFŚS
7. dokumentacja pracownicza regulowana przepisami bhp
8. dokumentacja pracownicza związana z karami porządkowymi
9. Inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym, nieprzechowywane w aktach osobowych

II. Rodzaje umów o pracę, wypełnianie nowego druku umowy po ostatnich  zmianach

1. obligatoryjne elementy umowy o pracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia
2. umowa na okres próbny po ostatnich zmianach
3. umowy na czas określony podlegające limitowi: nie więcej niż 3 umowy z jednym pracownikiem maksymalnie na okres do 33 miesięcy
4. umowy nie podlegające ograniczeniu 3/33, w tym umowy na zastępstwo
5. umowy na czas określony, których zawarcie obowiązkowo należy zgłosić do PIP

III. Rozwiązanie umowy o pracę – tryb postępowania. Wzory dokumentów

1. wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem najnowszych przepisów dot. umów  trwających w 2017, a zawartych przed 22.02.2016
2. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika - art. 55 Kodeksu pracy oraz odszkodowanie z tego tytułu
3. obowiązujące od 2017 terminy na wniesienie do Sądu Pracy odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

IV.  Czas pracy 2017 oraz urlopy wypoczynkowe, dokumentacja w tym zakresie  w świetlne zmian, w tym:

1. tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy oraz wniosek pracownika o ruchomy czas pracy
2. wymiar czasu pracy w 2017
3. listy obecności i karty ewidencji czasu pracy- zasady wypełniania dokumentów
4. podróż służbowa – jak rozliczyć czas pracy - przykłady, orzeczenia SN
5. ruchomy czas pracy po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy
6. zasady wnioskowania oraz odpracowania przez pracownika wyjścia w godzinach pracy dla celów prywatnych obowiązujące po ostatnich zmianach Kodeksu pracy
7. udzielanie urlopu wypoczynkowego w godzinach, w tym osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osobom niepełnosprawnym
8. nowy współczynnik urlopowy do wyliczenia ekwiwalentów za urlop w 2018
9. wniosek o urlop wypoczynkowy
10. wnioskowanie o urlopy okolicznościowe
11. wniosek o wolne celem załatwienia spraw prywatnych

Sporządzanie świadectw pracy w praktyce po 01.01.2017 oraz po 01.06.2017
1. wypełnianie krok po kroku nowego wzoru świadectwa pracy obowiązującego od czerwca 2017
2. zmiana przepisów o wydawaniu świadectw pracy pracownikom w trakcie trwania zatrudnienia, w tym  dot. wydania świadectwa pracy z upływem 24 miesięcy od chwili zawarcia pierwszej terminowej umowy o pracę, w tym przepisy przejściowe
3. wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy  oraz nowe  zasady przekazywania pracodawcy informacji o upoważnieniu osób trzecich  do odbioru świadectwa pracy
4. zmieniony od 01.01.2017 krąg podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmarłym pracowniku
5. dokumenty dotyczące zakończenia zatrudnienia, które od 2017 mogą  występować w formie pisemnej lub elektronicznej

V. Zmiany 2013 – 2017 dotyczące dokumentów pracowniczych

1. nowe zasady prowadzenia dokumentacji w związku z ubieganiem się o świadczenia w związku z opieką nad dzieckiem
2. urlop macierzyński, w tym przepisy dotyczące rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego
3. urlop ojcowski po zmianach
4. zmiany w przepisach dot. opieki nad dzieckiem do 14 roku życia
5. zmiany w urlopach rodzicielskich, w tym dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części, terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego
6. nowe terminy składania wniosków o urlopy związane z uprawnieniami rodzicielskimi, w tym w sprawie rezygnacji z urlopów
7. zmiany dot. okresu korzystania z urlopu wychowawczego i podział urlopu na części
8. terminy i zasady archiwizowania akt osobowych i dokumentacji płacowej
9. od maja 2017 – przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią, a zmiany w regulaminie pracy
10. zmiany w zakresie ochrony przedemerytalnej od października 2017
11. od 2018 zmiany dot. zwolnień lekarskich
12. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika w związku z niewłaściwym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej

VIII. Zmiany przepisów od 01.01.2019 dotyczące dokumentacji pracowniczej

1. obowiązujące od 2019 przepisy o prowadzeniu akt osobowych
2. skrócenie okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat – których pracowników będą obowiązywały aktualne, a których nowe zasady przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych
3. dodatkowe raporty informacyjne do ZUS od 2019 r. – zakres, zasady przekazywania
4. dokumentacja pracownicza, w tym dot. czasu pracy  którą od 2019 będzie można prowadzić w formie elektronicznej
5. od 01.01.2019 bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę
6. ułatwiające pracownikom uzyskiwania świadectwa pracy i dochodzenie roszczeń z tego tytułu
7. nowa ustawa dot. wliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy
8. uprawnienia  pracowników dotyczące pozyskiwania od byłych pracodawców dokumentacji pracowniczej w związku z upływem obowiązujących okresów przechowywania ww. dokumentów w firmie

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Prawnik

Były Wykładowca:

 • Studia Podyplomowe: Doradztwo Zawodowe w ramach Działania SPO RZL „Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy” - współorganizator: Fundacja Gospodarcza w Gdyni
 • Studium Menadżerskie Mini MBA - Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim
Uprawnienia
 • Certyfikat Praktycznego Zarządzania Personelem (Akademia PARP)
 • Uprawnienia pedagogiczne w zakresie kształcenia osób dorosłych (Centrum Kształcenia Kadr)
 • szkolenie z zakresu prawa pracy - Państwowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu (2001-2003)
Doświadczenie zawodowe

Zdobywała od 1987 roku, m. in. pracując w:

 • Państwowej Inspekcji Pracy (11 lat)
  • inspektor pracy
  • podinspektor
  • starszy inspektor pracy
  • pracownik ds. porad prawnych
 • Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w podmiocie produkcyjnym zatrudniającym kilka tysięcy pracowników

Szkolenia prowadzi od 1999 roku.

Wybrane publikacje

Autorka książek „Związki zawodowe w firmie” i „Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej” oraz artykułów do poradników Wydawnictwa Verlag Dashofer: "Kadry i Płace" oraz "Prawo w działalności związkowej" zamieszczanych regularnie od 2006 do chwili obecnej.

Najnowsze publikacje książkowe autorki we współpracy z ODDK sp. z o.o. sp. k.:

 • "Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem do nowych uprawnień rodzicielskich obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. " - zawiera omówienie zmian z przykładami i nowymi wzorami dokumentów (czerwiec 2013)
 • "Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy" (lipiec 2013)
Opinie o wykładowcy

Opinia:

Bardzo rzeczowe podejście, dużo informacji przekazywanych w przystępny sposób. Prowadząca otwarta na pytania i wątpliwości.

Agnieszka Remiasz
ENEA Operator

Opinia:

Szkolenie daje dużą dawkę wiedzy. Zdecydowanym atutem jest bardzo dobra znajomość tematu przez wykładowcy i duża otwartość na dyskusje, doradzanie w trudnych kwestiach.

Aleksandra Gołacka
DOVISTA Polska

Opinia:

Wykładowca z dużą wiedzą praktyczną, bardzo zaangażowany w temat i prowadzenie szkolenia.

Joanna Duda
Grupa Allegro

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY