Należyta staranność w podatku VAT – bezpieczeństwo transakcji i odliczeń podatku VAT

Informacje ogólne

Miejscowość: Poznań (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2019-02-07 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

O kursie

Cel szkolenia "Należyta staranność w podatku VAT – bezpieczeństwo transakcji i odliczeń podatku VAT"

 • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zachowania należytej staranności przez podatnika podatku VAT
 • w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z zachowania należytej staranności w podatku VAT
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach
 • okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu
 • wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie  w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych
   

Dla kogo:

 • księgowi
 • przedsiębiorcy
 • członkowie zarządu i rady nadzorczej
 • specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT
 • właściciele biur rachunkowych
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program

1. Analiza wydanej przez MF metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych:

 • czym jest należyta staranność kupiecka? definicja
 • dobra wiara podatnika
 • forma prawna metodyki
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT)
 • zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki
 • kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
 • kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
 • geneza i przebieg konsultacji podatkowych w sprawie metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych
 • należyta staranność kupiecka w świetle stanowiska TSUE
 • należyta staranność kupiecka w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych
 • należyta staranność kupiecka w świetle praktyki polskich organów podatkowych
 • metodyka a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

2. Należyta staranność podatnika a prawo do odliczenia podatku VAT

 • prawo do odliczenia podatku VAT jako fundamentalne prawo podatnika (w świetle stanowiska TSUE, orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych)
 • skutki braku należytej staranności kupieckiej – kwestionowanie rozliczeń podatnika w łańcuchu transakcji
 • kiedy podatnik traci prawo do odliczenia podatku VAT?
 • ciężar dowodowy – kto ma udowodnić prawo do odliczenia?
 • możliwość implementacji metodyki w praktyce
 • prawo do odliczenia podatku VAT a „puste” faktury VAT
 • odpowiedzialność karna i karna skarbowa za wystawianie „pustych” faktur VAT

3. Zasady opracowywania wewnętrznych procedur w firmie w zakresie weryfikacji kontrahentów

 • komu potrzebna jest procedura?
 • istota sformalizowanych procedur weryfikacyjnych
 • elementy procedury
 • weryfikacja formalna vs. weryfikacja merytoryczna
 • ryzyka dla działalności przedsiębiorstwa związane ze stwierdzeniem braku należytej staranności, w tym ryzyko zabezpieczenia zobowiązania podatkowego, rygor natychmiastowej wykonalności, wpływ na płynność finansową firmy

4. Co robić i jak się zachowywać w trakcie kontroli dotyczącej odliczenia podatku VAT ciężar dowodowy, strategia postępowania

5.  Odpowiedzialność karna i karna - skarbowa członków zarządu, pracowników i właścicieli firm – praktyka równoległego wszczynania postepowań oraz analiza możliwości ochrony

 • wpływ postepowania karnego skarbowego na postepowanie podatkowe dotyczące podatku VAT
 • zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • możliwość obrony przed odpowiedzialnością karną skarbową
   

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy
Radca Prawny

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest też absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła jako pracownik organów administracji skarbowej oraz największych kancelarii prawnych i firm audytorsko – księgowych, obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Jest członkiem komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz członkiem komisji do spraw karno-skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada również doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 14 dni roboczych przed kursem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 7 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY