Pracownicze Plany Kapitałowe

O szkoleniu

Szkolenie "Pracownicze Plany Kapitałowe 2019" ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczęła bowiem obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR.
Regulacje dotyczące Pracowniczego Planu Kapitałowego wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Program szkolenia

I. System emerytalny w Polsce

1. Filary systemu emerytalnego
2. Czym jest PPE
3. Relacja PPE do PPK jako alternatywa wyboru
4. Struktura rynku PPE według instytucji zarządzających zgromadzonymi środkami alternatywą wyboru instytucji do PPK
5. Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPE tylko w określonych przypadkach

II. Podstawowe założenia i cele systemu PPK

1. PPK jako prywatny system długoterminowego gromadzenia oszczędności
2. obowiązek i terminy utworzenia PPK
3. uczestnicy planu kapitałowego (pracownicy, zleceniobiorcy)
4. pojęcie osób uprawnionych i zatrudnionych oraz podmiotów zatrudniających dla celów PPK

III. Mechanizm funkcjonowania systemu PPK

1. Dobrowolność uczestnictwa w PPK

 • możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie
 • procedura informacyjna dla uczestników

2. Wpłaty dokonywane do PPK

 • zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK
 • podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK
 • wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
 • podział wpłat pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
 • przychód po stronie pracownika składek finansowanych przez pracodawców

3. Fundusze inwestycyjne i emerytalne
4. Koszty zarządzania PPK
5. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
6. Zadania wyznaczonej instytucji finansowej
7. Portal PPK
8. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
9. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika
10. Skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika:

 • podział wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia
 • wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
 • podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy
 • skutki wcześniej wypłaty środków przed osiągnięciem 60 roku życia

IV. Wdrożenie PPK
jak przygotować́ firmę̨ na planowane zmiany w systemie emerytalnym

1. Diagnoza potrzeb finansowych oraz plan budżetowy dodatkowych kosztów
w związku z obowiązkiem wdrożenia PPK
2. Rozwiązania przewidziane w okresie przejściowym

 • stopniowanie terminów stosowania przepisów PPK

3. Procedura wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK

 • zawarcie umów składających się na PPK (umowa o zarządzanie i prowadzenie)
 • konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej
 • reprezentacja osób zatrudnionych
 • kryteria wyboru instytucji finansowej
 • tosowanie ustawy

Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do PPK
4. Koszty i wynagrodzenia instytucji finansowej
5. Obowiązki pracodawcy w PPK

 • obowiązki administracyjne i informacyjne
 • wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych
 • wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych;
 • zwolnienie z oskładkowania dodatkowych wpłat
 • powrót do PKK po rezygnacji - oświadczenie pracownika
 • rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka

V. Zmiany w przepisach innych ustaw

1. zasady dokonywania potrąceń składek z wynagrodzenia za pracę
2. podatkowe skutki dziedziczenia środków z PPK
3. podatkowe skutki dla pracownika dopłat rocznych i wpłat powitalnych
4. koszty uzyskania przychody dla podmiotów zatrudniających
5. obowiązki w stosunku do ZUS
6. zadania PIP

VI. Odpowiedzialność karna Podmiotów zatrudniających

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY