Przychody i koszty podatkowe - bieżące problemy i sposoby ich rozwiązania

Program szkolenia

1. Przychody (nie) podatkowe - czy wszystkie wpływy do jednostki gospodarczej to przychody podatkowe?

 • świadczenia otrzymane w naturze (nieodpłatne świadczenia) oraz otrzymane świadczenia rzeczowe, a przychód podatkowy - czy otrzymany gratis jest przychodem z działalności gospodarczej? Zasady wyceny oraz powstawania obowiązku podatkowego
 • przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych - kiedy powstaje przychód podatkowy, problem długości okresu rozliczeniowego na przełomie roku (np. w kontekście zmiany formy opodatkowania)
 • przychody rozliczane kasowo - zasady, przykłady oraz obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze
 • świadczenia otrzymane (pełnione) nieodpłatnie np. poręczenie, gwarancja, promesa, pełnienie obowiązków członka zarządu bez wynagrodzenia
 • przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów

2. Koszty (nie) uzyskania przychodów - czyli, które wydatki mogą być kosztami podatkowymi, a które nie?

 • koszty na rzecz pracowników, współpracowników oraz kontrahentów w tym np. wydatki na organizację imprezy integracyjnej, wydatki na szkolenia krajowe i zagraniczne, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, ubezpieczenia dobrowolne, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, wydatki związane z wydarzeniami okolicznościowymi (pogrzeb, ślub, jubileusz itp.)
 • koszty reprezentacji i reklamy, w tym wydatki na prezenty i drobne upominki, sponsoring, wydatki na usługi gastronomiczne, finansowanie kosztów noclegu i podróży, udostępnienie wyposażenia sklepów itp.
 • wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów - w tym: w jakich okolicznościach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu, zasady dokumentowania i obowiązki podatnika z tym związane, moment zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych, wierzytelności przedawnione i umorzone a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych
 • korekty kosztów - rozliczać na bieżąco - czy wstecz?
 • przepisy obowiązujące od 01.01.2018 r. a działalność reklamowa
 • przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów

3. Samochód w działalności gospodarczej od A do Z w kontekście podatków dochodowych oraz podatku VAT

 • zasady ustalania wartości początkowej samochodu (czy można ustalić wartość w oparciu o operat szacunkowy?, zagubienie dowodu zakupu, a wartość początkowa)
 • podatkowe zasady amortyzacji środków transportu z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich wykorzystania (podwyższanie oraz obniżanie stawek amortyzacyjnych, jednorazowa amortyzacja - pomoc de minimis zasady korzystania)
 • zakup nowych środków transportu a nowe zasady amortyzacji obowiązujące od 01.08.2017 r.
 • VAT-26 - zasada odliczania 100% Vatu naliczonego od samochodów osobowych - terminy i obowiązki podatnika w tym zakresie
 • zmiana przeznaczenia środka transportu w okresie korekty VAT - zasady ustalania korekty podatku VAT (w tym sprzedaż w tzw. okresie korekty)
 • stosowanie stawek VAT przy sprzedaży środków transportu (stawka podstawowa, obniżona, zwolniona oraz VAT marża)
 • przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów
   

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY