Rozliczenia składek ZUS szkolenie

Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od świadczeń pracowniczych w 2018

O szkoleniu

Celem szkolenia "Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od świadczeń pracowniczych w 2018" jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych na tle najnowszych wyjaśnień, interpretacji ZUS, US, Ministra Finansów.

Program szkolenia

I. Podatek i składki od świadczeń pracowniczych w 2018
finansowanych ze środków obrotowych

1. Zmiana stanowiska MF w sprawie zwolnienia z opodatkowania dojazdów na posiedzenia Członków rad nadzorczych
jak kwalifikować podróż w celach zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania

2. Rozliczanie świadczeń osób przebywających w podróży

 • dojazd do dworca na lotnisko w obrębie miejsca zamieszkania a przychód
 • faktura VAT i brak informacji o posiłku (śniadanie w cenie noclegu)
 • niemożność skorzystania ze śniadania a obniżenie diety
 • zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia przekraczające wysokość diet w podróży krajowej i zagranicznej
 • posiłki w ramach spotkań służbowych, szkoleń, zapewnianych przez kontrahentów, przelot samolotem nagrody dla pracowników za udział w konkursach

3. Jak zwolnić z opodatkowania i oskładkowania finansowanych pracownikowi noclegów
najnowsze wyjaśnienia KIS

4. Ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży

 • jak ustalić wysokość ekwiwalentu
 • pomniejszanie ekwiwalentu za czas niezdolności do pracy

5. Finansowanie przez pracodawców dojazdu do pracy pracowników

6. Pracownicze karty na posiłki

7. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:

 • pobierania świadczeń chorobowych
 • urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego

8. Korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych

 • finansowanie przez pracodawców pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne

II. Świadczenia finansowane z ZFŚS i funduszy Związków Zawodowych
dla pracowników, emerytów i rencistów po zmianach od 01 stycznia 2018 roku

1. świadczenia pieniężne i rzeczowe przekazywane osobom uprawnionym w ramach funduszu a przychód podatkowy

 • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety

2. Częściowe finansowanie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych

3. Świadczenia finansowane przez zakładowe organizacje związkowe
co z podatkiem?

4. Świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy

5. Świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia

6. Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł

7. Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania

8. Zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014

 • udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp.
 • umożliwienia pracownikom korzystania z pływalni i hali sportowej, sali gimnastycznej 
 • zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru
 • organizacja dnia dziecka, mikołajek
 • członkowie rodzin uczestniczących w wycieczce
 • udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach a przychód podatkowy

9. Świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych finansowanych z funduszu socjalnego i innych źródeł

10. Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18

 • wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie
 • pojęcie „dopłaty” do wypoczynku
 • dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół
 • moment ukończenia przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe

11. Które zapomogi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, śmierć, długotrwała choroba)

12. Źródła finansowania zapomóg a zwolnienie z opodatkowania

13. Zwiększenie limitu zwolnień dla emerytów i rencistów

14. Możliwość łączenia dwóch limitów dla emerytów i rencistów

III. Nagrody, upominki, darowizny

1. Udział pracowników i zleceniobiorców w organizowanych konkursach

2. Nagrody wydawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych

3. Opodatkowanie i oskładkowanie nagród

4. Upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy

5. Prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę

6. Darowizna przekazana pracownikowi

IV. Samochód służbowy do celów prywatnych i prywatny do celów służbowych
aspekt składkowo - podatkowy

1. Jak ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia dla pracownika

2. Jak ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia zleceniobiorcy

3. Jak pomniejszyć ryczałt za dni nieobecności pracownika w pracy

4. Czy zakupione paliwo przez pracodawcę wchodzi do wysokości miesięcznego limitu

5. Jak ustalić przychód w przypadku wypłaty wynagrodzenia w następnym miesiącu

6. Podstawy prawne wypłaty ryczałtu

7. Czy pracownik musi być właścicielem pojazdu aby mógł otrzymać ryczałt

8. Ograniczenie stawek za kilometr

9. W jakiej wysokości wypłacić ryczałt dla niepełnoetatowca

10. Jak pomniejszyć ryczałt za nieobecności w pracy

11. Czy jest wymóg badań lekarskich

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY