Przychody i koszty podatkowe - bieżące problemy i sposoby ich rozwiązania

Informacje ogólne

Miejscowość: Rzeszów
Termin: 2018-10-26 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 390 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Program

1. Przychody (nie) podatkowe - czy wszystkie wpływy do jednostki gospodarczej to przychody podatkowe?

 • świadczenia otrzymane w naturze (nieodpłatne świadczenia) oraz otrzymane świadczenia rzeczowe, a przychód podatkowy - czy otrzymany gratis jest przychodem z działalności gospodarczej? Zasady wyceny oraz powstawania obowiązku podatkowego
 • przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych - kiedy powstaje przychód podatkowy, problem długości okresu rozliczeniowego na przełomie roku (np. w kontekście zmiany formy opodatkowania)
 • przychody rozliczane kasowo - zasady, przykłady oraz obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze
 • świadczenia otrzymane (pełnione) nieodpłatnie np. poręczenie, gwarancja, promesa, pełnienie obowiązków członka zarządu bez wynagrodzenia
 • przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów

2. Koszty (nie) uzyskania przychodów - czyli, które wydatki mogą być kosztami podatkowymi, a które nie?

 • koszty na rzecz pracowników, współpracowników oraz kontrahentów w tym np. wydatki na organizację imprezy integracyjnej, wydatki na szkolenia krajowe i zagraniczne, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, ubezpieczenia dobrowolne, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, wydatki związane z wydarzeniami okolicznościowymi (pogrzeb, ślub, jubileusz itp.)
 • koszty reprezentacji i reklamy, w tym wydatki na prezenty i drobne upominki, sponsoring, wydatki na usługi gastronomiczne, finansowanie kosztów noclegu i podróży, udostępnienie wyposażenia sklepów itp.
 • wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów - w tym: w jakich okolicznościach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu, zasady dokumentowania i obowiązki podatnika z tym związane, moment zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych, wierzytelności przedawnione i umorzone a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych
 • korekty kosztów - rozliczać na bieżąco - czy wstecz?
 • przepisy obowiązujące od 01.01.2018 r. a działalność reklamowa
 • przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów

3. Samochód w działalności gospodarczej od A do Z w kontekście podatków dochodowych oraz podatku VAT

 • zasady ustalania wartości początkowej samochodu (czy można ustalić wartość w oparciu o operat szacunkowy?, zagubienie dowodu zakupu, a wartość początkowa)
 • podatkowe zasady amortyzacji środków transportu z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich wykorzystania (podwyższanie oraz obniżanie stawek amortyzacyjnych, jednorazowa amortyzacja - pomoc de minimis zasady korzystania)
 • zakup nowych środków transportu a nowe zasady amortyzacji obowiązujące od 01.08.2017 r.
 • VAT-26 - zasada odliczania 100% Vatu naliczonego od samochodów osobowych - terminy i obowiązki podatnika w tym zakresie
 • zmiana przeznaczenia środka transportu w okresie korekty VAT - zasady ustalania korekty podatku VAT (w tym sprzedaż w tzw. okresie korekty)
 • stosowanie stawek VAT przy sprzedaży środków transportu (stawka podstawowa, obniżona, zwolniona oraz VAT marża)
 • przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów
   

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu rachunkowości i podatków

Doradca Podatkowy

Doktor Naucz Ekonomicznych

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 • Prezes zarządu kancelarii podatkowej
 • pełnomocnik podatników przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sporów podatkowych
 • autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i podatków
 • Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Podkarpacki - od 2015)
 • Członek Komisji ds. Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Małopolski - od 2011)

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 390 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY