Jak dobrze przygotować się do kontroli podatkowej i celno-skarbowej? Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w pigułce

2. wykładowców jednocześnie

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2018-11-23 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 790 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

O kursie

Celem szkolenia "Jak dobrze przygotować się do kontroli podatkowej i celno-skarbowej?" jest przygotowanie podatnika, w tym pracowników działu księgowości do kontaktu z urzędem skarbowym (urzędem celno-skarbowym) oraz do obrony w toku kontroli oraz postępowania podatkowego swego stanowiska.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną zasady postępowania z punktu widzenia organu podatkowego oraz podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych rozwiązań zarówno po stronie podatnika, jak i organu podatkowego.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu innowacyjną metodę kształcenia, polegającą na przeprowadzeniu zajęć przez dwóch wykładowców, przedstawiających punkt widzenia organów podatkowych oraz podatnika.
Podczas trwania zajęć istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących omawianych zagadnień. Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia przewiduje się czas na indywidualne konsultacje z wykładowcami.
Uczestnicy dostają materiały szkoleniowe, które w przejrzysty sposób przedstawiają tematykę kontroli podatkowej i celno – skarbowej.

Program

1. Wstęp: kontrole prowadzone przez organy podatkowe i celno-skarbowe

 • zasady doboru jednostek gospodarczych do kontroli
 • plany kontroli
 • kontrola podatkowa
 • postępowanie podatkowe
 • czynności sprawdzające, w tym kontrola krzyżowa w ramach czynności sprawdzających
 • kontrola celno-skarbowa
 • audyt
 • czynności audytowe
 • urzędowe sprawdzenie

2. Kontrola organów podatkowych

 • procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli (zakres upoważnienia)
 • sposoby wszczęcia kontroli podatkowej
 • podejmowane czynności kontrolne
 • dokumentowanie czynności kontrolnych
 • przestrzeganie zasad kontroli przez organy podatkowej

3. Kontrola organów celno-skarbowych

 • przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli celno-skarbowej
 • procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej  oraz sposoby jej wszczęcia
 • podejmowane czynności kontrolne
 • dokumentowanie czynności kontrolnych
 • przestrzeganie zasad kontroli przez organy podatkowej oraz organy kontroli celno-skarbowej

4. Prawa i obowiązki organów kontroli oraz podatników

 • prawa i obowiązki podmiotów kontrolujących
 • prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych

5.  Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć organów kontroli

 • prawo uczestnictwa we wszystkich czynnościach kontrolnych oraz prawo zgłaszania wszelkich dowodów, pisma w toku postępowania
 • prawo wniesienia zastrzeżeń oraz wyjaśnień do protokołu kontroli
 • prawo do wypowiedzenia w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego,  możliwość dalszej argumentacji z ustaleniami organu
 • złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji, w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu
 • decyzja: elementy decyzji, uzasadnienie faktyczne i prawne, uzupełnienie  i sprostowanie, wykładnia decyzji
 • środki odwoławcze od rozstrzygnięć organów podatkowych oraz organów kontroli celno-skarbowej (zasady sporządzania)

Cena szkolenia: 790 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

20 lat pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej jako Naczelnik Wydziału Kontroli Podatkowej oraz Inspektor kontroli skarbowej III stopnia, gdzie zajmował się kontrolą dużych jednostek gospodarczych, przeprowadzał kontrole specjalne, realizowane na zlecenie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz uczestniczył w postępowaniach, których przedmiotem były nieujawnione źródła przychodów, obecnie wiceprezes zarządu kancelarii podatkowej

Ekspert Instytutu z zakresu rachunkowości i podatków

Doradca Podatkowy

Doktor Naucz Ekonomicznych

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 • Prezes zarządu kancelarii podatkowej
 • pełnomocnik podatników przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sporów podatkowych
 • autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i podatków
 • Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Podkarpacki - od 2015)
 • Członek Komisji ds. Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Małopolski - od 2011)

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 14 dni roboczych przed kursem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 7 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 790 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY