Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od świadczeń pracowniczych w 2018 - Warszawa - Szkolenia kadry i płace

Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od świadczeń pracowniczych w 2018

na bazie najnowszych wyjaśnień MF, KIS, ZUS oraz wyrokach sądów

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2018-12-13 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 490 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

Celem szkolenia "Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od świadczeń pracowniczych w 2018" jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych na tle najnowszych wyjaśnień, interpretacji ZUS, US, Ministra Finansów.

Program

I. Podatek i składki od świadczeń pracowniczych w 2018
finansowanych ze środków obrotowych

1. Zmiana stanowiska MF w sprawie zwolnienia z opodatkowania dojazdów na posiedzenia Członków rad nadzorczych
jak kwalifikować podróż w celach zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania

2. Rozliczanie świadczeń osób przebywających w podróży

 • dojazd do dworca na lotnisko w obrębie miejsca zamieszkania a przychód
 • faktura VAT i brak informacji o posiłku (śniadanie w cenie noclegu)
 • niemożność skorzystania ze śniadania a obniżenie diety
 • zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia przekraczające wysokość diet w podróży krajowej i zagranicznej
 • posiłki w ramach spotkań służbowych, szkoleń, zapewnianych przez kontrahentów, przelot samolotem nagrody dla pracowników za udział w konkursach

3. Jak zwolnić z opodatkowania i oskładkowania finansowanych pracownikowi noclegów
najnowsze wyjaśnienia KIS

4. Ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży

 • jak ustalić wysokość ekwiwalentu
 • pomniejszanie ekwiwalentu za czas niezdolności do pracy

5. Finansowanie przez pracodawców dojazdu do pracy pracowników

6. Pracownicze karty na posiłki

7. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:

 • pobierania świadczeń chorobowych
 • urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego

8. Korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych

 • finansowanie przez pracodawców pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne

II. Świadczenia finansowane z ZFŚS i funduszy Związków Zawodowych
dla pracowników, emerytów i rencistów po zmianach od 01 stycznia 2018 roku

1. świadczenia pieniężne i rzeczowe przekazywane osobom uprawnionym w ramach funduszu a przychód podatkowy

 • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety

2. Częściowe finansowanie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych

3. Świadczenia finansowane przez zakładowe organizacje związkowe
co z podatkiem?

4. Świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy

5. Świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia

6. Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł

7. Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania

8. Zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014

 • udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp.
 • umożliwienia pracownikom korzystania z pływalni i hali sportowej, sali gimnastycznej 
 • zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru
 • organizacja dnia dziecka, mikołajek
 • członkowie rodzin uczestniczących w wycieczce
 • udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach a przychód podatkowy

9. Świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych finansowanych z funduszu socjalnego i innych źródeł

10. Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18

 • wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie
 • pojęcie „dopłaty” do wypoczynku
 • dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół
 • moment ukończenia przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe

11. Które zapomogi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, śmierć, długotrwała choroba)

12. Źródła finansowania zapomóg a zwolnienie z opodatkowania

13. Zwiększenie limitu zwolnień dla emerytów i rencistów

14. Możliwość łączenia dwóch limitów dla emerytów i rencistów

III. Nagrody, upominki, darowizny

1. Udział pracowników i zleceniobiorców w organizowanych konkursach

2. Nagrody wydawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych

3. Opodatkowanie i oskładkowanie nagród

4. Upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy

5. Prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę

6. Darowizna przekazana pracownikowi

IV. Samochód służbowy do celów prywatnych i prywatny do celów służbowych
aspekt składkowo - podatkowy

1. Jak ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia dla pracownika

2. Jak ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia zleceniobiorcy

3. Jak pomniejszyć ryczałt za dni nieobecności pracownika w pracy

4. Czy zakupione paliwo przez pracodawcę wchodzi do wysokości miesięcznego limitu

5. Jak ustalić przychód w przypadku wypłaty wynagrodzenia w następnym miesiącu

6. Podstawy prawne wypłaty ryczałtu

7. Czy pracownik musi być właścicielem pojazdu aby mógł otrzymać ryczałt

8. Ograniczenie stawek za kilometr

9. W jakiej wysokości wypłacić ryczałt dla niepełnoetatowca

10. Jak pomniejszyć ryczałt za nieobecności w pracy

11. Czy jest wymóg badań lekarskich

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Prowadzący

Ekspert Instytutu ds. kadr i płac

Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku).

 • Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową
 • Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR
 • Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy, w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS

W latach 2010-2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN.

Aktualnie współpracuje z:

 • wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”
 • Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca
Opinie o wykładowcy

Opinia:

Duży zakres materiału, przekazany w sposób ciekawy i interesujący. Poparty szeregiem przykładów-polecam

Agnieszka Banachowicz-Smurawa
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Opinia:

Szkolenie bardzo ciekawe i na wysokim poziomie ze względu na wiele praktycznych przykładów, obrazujących rozwiązanie również nietypowych sytuacji

Agnieszka Szołtysik
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Opinia:

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Materiały przygotowane przez prowadzącego, jak i sam sposób prowadzenia bardzo dobry. Polecam wszystkim zainteresowanym wykłady z tym wykładowcą.

Jadwiga Kocięba
AGRO Kocięba

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 490 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
anna.bocian@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY