Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce

Dokumentacja Pracownicza, ZFŚS, E-akta osobowe

4 dni - Hotel Gołębiewski****

Informacje ogólne

Miejscowość: Wisła
Termin: 2019-06-04 — 2019-04-07 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 2240 PLN - szkolnienie jest zwolnione z + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

"Prawo Pracy 2019 - zmiany w praktyce" - szkolenie ma na celu m.in. omówienie zmian w prawie pracy obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., wprowadzonych ustawą z dnia 10.01.2018 r. w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją wraz z problematyką związaną z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. W trakcie szkolenia poruszymy również zagadnienia, często skomplikowane, dotyczące czasu pracy.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń.

Program

I. Nowy katalog danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia
zmiany od 1 stycznia 2019

1. jakich danych osobowych możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy
2. doprecyzowanie udostępniania danych osobowych w celach prowadzonego ZFŚS

II. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
zmiany od 1 stycznia 2019

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
1. akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
2. możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym
3. poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
4. co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji obowiązujący od 01 stycznia 2019 r.)
5. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów

Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
1. zasady doręczania zawiadomienia o odbiorze dokumentacji pracowniczej
2. warunki niemożności odbioru zawiadomienia
3. wydanie dokumentacji pracowniczej również dla osób upoważnionych
4. zasady odbioru dokumentacji pracowniczej

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
1. dokumentacja przechowywana w postaci papierowej i elektronicznej
2. wniosek i termin na wydanie dokumentacji
3. wniosek w aktach osobowych

III. Zmiany przepisów ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

Nowe obowiązki pracodawcy od 1 stycznia 2019
zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej
2. zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
3. odróżnienie „formy elektronicznej” od „postaci elektronicznej” dokumentu
4. nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
5. nowe obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
6. obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji
7. ponowne zatrudnienie pracownika a dokumentacja pracownicza
8. obowiązek niszczenia dokumentacji pracowniczej
9. obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników i byłych pracowników w związku ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej

Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia
zmiany w ustawie Kodeks Pracy

1. formy wypłaty wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.
2. procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

IV. Dokumentacja kadrowa w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO
na bazie najnowszych wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji

 • gromadzenie danych w procesie rekrutacji
 • warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych
 • żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych
 • zakończenie procesu rekrutacji - co ze złożonymi aplikacjami
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji
 • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ZFŚS

 • jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 • obowiązek informacyjny
V. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w różnych systemach czasu pracy

1. Sporządzanie rozkładów czasu pracy

 • w jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
 • w jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi
 • kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy

2. Odpracowanie wyjść prywatnych

3. Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego

 • rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
 • niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego

4. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych

 • prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych”
 • wysokość dodatku

5. Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin

VI. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

1. Ogólne przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę

2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

4. Świadectwo pracy

 • terminy na wydanie świadectwa pracy
 • żądanie wydania świadectwa pracy przez pracownika
 • treść świadectwa pracy
 • ROZSZERZENIE PROGRAMU PODSTAWOWEGO

  1. Czas pracy 2019 - podstawy prawne

  • Kodeks pracy oraz rozporządzenie obowiązujące od 2019 r. regulujące nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej z czasem pracy
  • Obligatoryjne zapisy dot. czasu pracy w regulaminie pracy
  • Porozumienia: z przedstawicielem załogi / lub ze związkami zawodowymi / nt. rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych po wejściu w życie 01.01.2019 r. zmian w ustawie o związkach zawodowych
      • Zapisy dot. czasu pracy w umowach o pracę oraz w indywidualnej informacji o warunkach zatrudnienia

  2. Wymiar czasu pracy w 2019

  • Harmonogramy i indywidualne grafiki czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian
  • Plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego
  • Wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
  • Urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
  • Rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego

  3. Systemy czasu pracy – korzyści i mankamenty z punktu widzenia pracodawcy oraz uprawnienia wynikające dla pracownika przy zastosowaniu systemów

  • Podstawowy
  • Równoważny
  • Zadaniowy
  • Skrócony czas pracy oraz praca weekendowa
  • Praca w systemach i rozkładach czasu pracy: zmianowe, czterobrygadowe
  • Normy: dobowa i tygodniowa czasu pracy i zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy
  • Okresy rozliczeniowe czasu pracy obowiązujące w 2018 (w tym możliwość wprowadzenia 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy)
  • Doba robocza, a praca w warunkach jej przekroczenie w świetle ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy
  • Ruchomy czas pracy w praktyce

  4. Druki: umowy o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę w związku z utratą 31.12.2018 mocy obowiązującej dotychczas obowiązujących wzorów

  • Umowa o pracę
  • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
  • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie
  • Inne dokumenty obowiązkowo stosowane w zatrudnieniu pracowników po zmianach od 01.01.2019

  5. Świadectwo pracy

  • Aktualny wzór świadectwa pracy
  • Tryb i forma wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmianie przepisów
  • Wydawanie świadectwa pracy członkom rodziny po zmarłym pracowniku w świetle ostatnich zmian

  Prowadzący

  Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

  Uprawnienia: Aplikacja Inspektora Pracy – egzamin państwowy

  Doświadczenie zawodowe:

  od 2018 - Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy)

  • Inspektor Pracy

  2011- 2018 - Państwowa Inspekcja Pracy (Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy)

  • Starszy Specjalista

  2010 - 2011 - Urząd Marszałkowski

  • Specjalista w wydziale kard, szkoleń i spraw socjalnych
  Wykształcenie:

  • Uniwersytet Wrocławski
   • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
   • kierunek: służby publiczne

  Harmonogram

  Data

  Godziny zajęć

  05.06.2019

  09.00 – 14.00

  15.00 – 15.45

  06.06.2019

  09.00 – 14.00

  15.00 – 15.45

  07.06.2019

  09.00 – 14.00

  15.00 – 15.45


  Cena obejmuje:

  • szkolenie
  • drukowane materiały szkoleniowe
  • notatnik
  • długopis
  • certyfikat


  Warunki uczestnictwa

  Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

  Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz internetowy mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

  W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

  Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

  Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

  Warunki rezygnacji

  Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

  Odwołanie szkolenia

  Organizator zastrzega sobie prawo do:

  • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
  • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

  Zamówienie

  Cena: 2240 PLN - szkolnienie jest zwolnione z + 23% VAT
  Pobierz formularz zamówienia

  zapisz program na dysku (*.pdf)

  Kontakt

  Anna Bocian
  tel.: +48 22 403 40 94
  anna.bocian@ad.edu.pl

  Szkolenie wewnętrzne

  Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY