Wykładowcy księgowość

Ekspert Instytutu ds. podatków i rachunkowości

Uprawnienia

Biegły rewident

Specjalizacja

zagadnienia związane z rachunkowymi i podatkowymi aspektami funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych, m.in.:

 • podatek od towarów i usług
 • podatki dochodowe
 • międzynarodowe prawo podatkowe
Doświadczenie zawodowe

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rewizji sprawozdań finansowych oraz doradztwa w zakresie podatków, rachunkowości oraz finansów dla przedsiębiorstw, które zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie doradczej Rödl & Partner

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Podatki i doradztwo podatkowe - studia podyplomowe
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Prawo - studia magisterskie
Doświadczenie zawodowe

od 2015 - właściel Kancelarii Doradztwa Podatkowego

2009 - 2015 - referendarz - komisarz skarbowy (III Wydział Kontroli Podatkowej) - Urząd Kontroli Skarbowej

 • prowadzenie postępowań kontrolnych w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opodatkowania podatkiem VAT, CIT, PIT

2006 - 2009 - starszy referent (Wydział Podatków Pośrednich) - Izba Skarbowa

 • orzecznictwo w II instancji w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług Sporządzanie odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Ekspert Instytutu ds. finansów

Studia Podyplomowe

 • Uniwersytet Warszawski
  • Ubezpieczenia (Matematyka Aktuarialna)
 • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo Podatkowe
  • Prawo i Ekonomia Gospodarki Unii Europejskiej
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  • Handel Zagraniczny
  • Finanse i Bankowość
  • Marketing
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu
  • Wycena Nieruchomości
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Konsulting Menedżerski

Kursy

 • Międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants) - 1/3 Master of Business Administration
 • Dyplom na Członków Zarządu i Rad Nadzorczych w Spółkach Kapitałowych
 • Certyfikat z Neuro-Lingwistycznego Programowania na poziomie Technician in the Art of NLP for Communication

Wykładowca w:

 • Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
  • Finanse Międzynarodowe
 • Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
  • Metody wyceny akcji w ramach przejęć
 • Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
  • Rachunkowość zarządcza
 • Międzynarodowej Wyższej Szkole Transportu i Logistyki we Wrocławiu
  • Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie projektami
 • Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
  • Zarządzanie ryzykiem
 • Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławi
  • Handel zagraniczny, Ekonomia
 • Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy
  • Zarządzanie finansami
 • Wyższej Szkole Bankowej w Opolu
  • Polityka gospodarcza
 • Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
  • Trening interpersonalny
  • Gry kierownicze
 • Wyższej Szkole Technologii Teleinformatycznej w  Świdnicy
  • Wycena przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych
  • Zarządzanie innowacjami i kreatywnością

Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych, m.in.:

 • POWSZECHNY FUNDUSZ EMERYTALNY "DOM"
 • POWSZECHNY BANK KREDYTOWY
 • BANK ZACHODNI
 • CUPRUM BANK
Wybrane publikacje

W dorobku naukowym ma na koncie artykuły i referaty wygłoszone i opublikowane m.in.:

 • "Zarządzanie ryzykiem"
 • "Przejęcia i fuzje"
 • "Metody wyceny spółek"
 • "Innowacyjne instrumenty pochodne”
 • „Menedżerowie przyszłości”
 • „Strategie korporacji transnarodowych”
 • „Zarządzanie organizacją przyszłości”

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Radca Prawny

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Doświadczenie zawodowe

od 2016 - Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy)

 • Inspektor Pracy

2013- 2016 - Kancelaria Radcy Prawnego

 • Prawnik / Radca Prawny

2011 - 2013 - Wojewódzki Sąd Administracyjny

 • Aystent sędziego
Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński

 • Wydział Prawa i Administracji
  • kierunek: Prawo
  • kierunek: Administracja
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - studia podyplomowe

Ekspert Instytutu z zakresu ZFŚS

Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Ukończył studia doktoranckie

Ekspert w dziedzinie pragmatyk zawodowych regulujących zatrudnienie pracowników. Przez ponad dwadzieścia lat przeprowadzał kontrole pracodawców oraz innych podmiotów m.in. w zakresie prawidłowości funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Stale współpracuje z organizacjami związkowymi oraz społeczną inspekcją pracy – mając w dorobku przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń i treningów obejmujących uprawnienia partnerów społecznych m.in. w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jest jedną z pierwszych osób, które zawodowo zaczęły zajmować się problemami mobbingu i dyskryminacji. W dziedzinie tej ma ogromną praktykę, wzbogaconą o kontakty z organizacjami antydyskryminacyjnymi i antymobbingowymi.

Jest także nauczycielem akademickim – prowadzącym zajęcia na studiach podyplomowych z dziedzinie prawa pracy i w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Uczestniczy w konferencjach naukowych, jest członkiem Komisji Ergonomicznej PAN.

W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt publikacji zarówno z zakresu prawa pracy jak i z dziedzin, którymi zajmuje się pozazawodowo - ochrony środowiska i historii nauki.

Ekspert Instytutu ds. podatków

Doświadczenie zawodowe

W latach 1994-2005 - Główny Specjalista Ministerstwa Finansów w Departamencie Podatku VAT, obecnie niezależny ekspert podatku VAT

Wybrane publikacje

Książki: "VAT w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości", "VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami publicznymi", "Mały słownik VAT", "Co każdy podatnik VAT wiedzieć powinien".

Kilkaset artykułów w tytułach wydawanych przez Gofin, Infor, Wolters Kluwer Polska, C.H. Beck

Ekspert Instytutu

Doradca Podatkowy

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych

W ramach samorządu zawodowego, pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

Prowadzi cykliczne szkolenia dla doradców podatkowych zrzeszonych w Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Od 1999 roku dyrektor w firmie księgowej.

Od 2009 roku członek zarządu podmiotu o zasięgu ogólnopolskim, zajmującego się outsourcingową obsługą księgową podmiotów gospodarczych. Aktualnie firma świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową i podatkową na rzecz niemal 600 podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, w tym ponad 230 spółek prawa handlowego.

Ponadto od 2009 roku świadczy usługi doradztwa podatkowego w ramach własnej kancelarii doradcy podatkowego.

Znakomity wykładowca łączący bogatą praktykę z niezwykłą umiejętnością przekazywania wiedzy.

Od 2010 roku prowadzi szkolenia dotyczące tematyki podatkowej i kadrowej, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług.

W latach 2010-2017 przeprowadziła około 1100 godzin szkoleń z czego 400 dotyczących podatku od towarów i usług.

Grażyna Machula

 • Doświadczony praktyk w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego
 • Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości
 • Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym
 • Wykładowca na London Guidhall Univesity
 • Prowadzi szkolenia dot. rynku kapitałowego, w szczególności dla maklerów, doradców inwestycyjnych, biegłych rewidentów oraz na studiach podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjnej (Gdańska Akademia Bankowa i London Guidhall Univesity)

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca podatkowy

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 • Studia Magisterskie
 • Studia Podyplomowe z Rachunkowości
 • Studia Podyplomowe z Podatków
Doświadczenie zawodowe

Współwłaścielka kancelarii doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej przedsiębiorstw, firm i innych podmiotów gospodarczych. Specjalista w zakresie rozliczeń dochodów z zagranicy.

Publikuje artykuły podatkowe w serwisach Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

20 lat pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej jako Naczelnik Wydziału Kontroli Podatkowej oraz Inspektor kontroli skarbowej III stopnia, gdzie zajmował się kontrolą dużych jednostek gospodarczych, przeprowadzał kontrole specjalne, realizowane na zlecenie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz uczestniczył w postępowaniach, których przedmiotem były nieujawnione źródła przychodów, obecnie wiceprezes zarządu kancelarii podatkowej

Ekspert Instytutu z zakresu cen transferowych

Doradca podatkowy

Doświadczenie zawodowe

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego. Najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy. Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG oraz CC&M.

Wybrane publikacje

Autor:

 • artykułów dotyczących problematyki prawa podatkowego
  • Gazeta Prawna
  • Rzeczpospolita
  • Przegląd Podatkowy
  • Monitor Podatkowy
 • książek
  • „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności”, C.H. Beck, Warszawa 2014
  • „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa", C.H. Beck,   Warszawa 2007

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Specjalizacja
 • Prawo podatkowe
 • Prawo bilansowe
 • Prawo pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • Prawo celne
 • Ceny transferowe
 • Planowanie podatkowe
 • Sprawozdawczość podatkowa i zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Doświadczenie zawodowe

W latach 2003-2010 pracowała dla jednej z renomowanych warszawskich kancelarii doradztwa podatkowego, gdzie zajmowała się bieżącym doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych działających w różnych sektorach gospodarki. Brała udział w wielu projektach z zakresu restrukturyzacji, planowania podatkowego oraz opracowaniu i wdrażaniu optymalnych procedur rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości finansowej. Od 2011 roku prowadzi indywidualną kancelarię doradztwa podatkowego, w ramach której zajmuje się kompleksową obsługą prawno-podatkową polskich i zagranicznych przedsiębiorstw a także występuje jako pełnomocnik w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych. Doradza również w obszarze prawa pracy i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Zajmuje się doradztwem podatkowym obejmującym analizę bieżących i planowanych przedsięwzięć biznesowych oraz weryfikacją prawidłowości rozliczeń podatkowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w różnych sektorach gospodarki a także organizacji typu non-profit. W dotychczasowej praktyce zajmowała się m.in. sprawami spółek-córek podmiotów zagranicznych
oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce w zakresie wszystkich obowiązków publiczno-prawnych, w szczególności zagadnieniami CIT, VAT oraz PIT. Ma także praktyczne doświadczenie w tematyce cen transferowych, w tym w sporządzaniu dokumentacji podatkowej wymaganej przepisami prawa podatkowego. Brała również udział w wielu projektach z zakresu restrukturyzacji, planowania podatkowego oraz opracowaniu i wdrażaniu optymalnych procedur rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości finansowej. 
Szczególny obszar zainteresowań zawodowych stanowią podatkowe aspekty działalności instytucji z szeroko rozumianego sektora finansowego. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów z tej branży, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług.

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy, Prawnik

Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Specjalizacja

Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług.

Doświadczenie zawodowe

Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej.

Wybrane publikacje

Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Ekspert Instytutu z zakresu VAT

prawnik

doradca podatkowy

Doświadczenie zawodowe

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn.

Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. 

Obecnie uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

Jest ponadto wykładowcą w m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie  doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

Wybrane publikacje

Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego:

 • Rzeczpospolita
 • Gazeta Prawna
 • Przegląd Podatkowy
 • Jurysdykcja Podatkowa

oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych.

Ekspert Instytutu z zakresu podatków bezpośrednich

Doradca Podatkowy

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydział Prawa i Administracji

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w:

 • Czyż i Łabno doradcy podatkowi
 • ECDDP Sp. z o.o.
 • ECDDP Outsourcing Sp. z o.o.
 • Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Sp. z o.o.
 • Forum Doradców Podatkowych Sp. z o.o.

Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej.
Ekspert podatkowy w mediach, m.in. TVN CNBC oraz licznych portali branżowych.

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Posiada wieloletnią praktykę w spółkach audytorskich, duże doświadczenie w przeprowadzaniu nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych oraz dydaktyczne w szkołach wyższych.

Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych.

Marcin Pacyna

Doradca Podatkowy, Adwokat

Specjalizacja

Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz postępowaniach podatkowych i procedurze sądowej. Uczestniczył w wielu zakończonych sukcesem sporach z organami podatkowymi dotyczących aktualnych problemów podatkowych, w tym m.in. tzw. „pustych faktur”, prawa do odliczenia podatku VAT, a także nieujawnionych źródeł dochodu. Marcin Pacyna reprezentuje w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli.

Aktualnie zajmuje się wprowadzaniem tzw. prewspółczynnika w JST oraz konsolidacją w związku z koncepcją tzw. jednego podatnika.

Doświadczenie zawodowe

W latach 2001-2003 kierował kancelarią radców prawnych we Wrocławiu, natomiast od 2006 r. prowadzi własną kancelarię podatkową we Wrocławiu, a od 2014 również kancelarię adwokacką.

Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa podatkowego i doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami, adwokatami, radcami prawnymi, biurami rachunkowymi i doradcami podatkowymi. Praktykę zawodową zdobywał także w organach podatkowych (urząd skarbowy, izba skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej).

W latach 2004-2015 był wykładowcą na Podyplomowych Studiach Podatkowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Od 2014 r. jest doktorantem w Zakładzie Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako wykładowca z zakresu prawa podatkowego przeprowadził od 2005 r. kilkaset szkoleń i kursów.

Wybrane publikacje

Jest autorem kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego, opublikowanych na łamach Wydawnictwa Podatkowego „Gofin” oraz Grupy Wydawniczej „Infor” (min. „Gazeta Prawna”, „Gazeta Podatkowa”, „Biuletyn dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnik VAT”, „Przegląd Podatku dochodowego”).

Jest również autorem poniższych publikacji książkowych:

 1. Zamknięcie roku 2006 – CIT, PIT, VAT, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa, 2006
 2. Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – Komentarz, Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa, 2007
 3. Vademecum Doradcy Podatkowego, tom I (współautor), Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa, 2008
 4. Vademecum Doradcy Podatkowego, tom II (współautor), Polska Akademia Rachunkowości S.A., Warszawa, 2008
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w 2007 roku, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 6. Rozliczenie leasingu w aspekcie podatku dochodowego i podatku VAT, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 7. Obrót wewnątrzwspólnotowy w aspekcie podatku dochodowego i podatku VAT, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 8. Poradnik podatnika VAT – Rejestracja, deklaracje, faktury i ewidencje, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 9. Podział majątku wspólnego, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 10. Samochód w firmie, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 11. VAT – jak unikać pułapek, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008
 12. Mały podatnik. VAT i podatek dochodowy, Legalsupport Sp.z o.o., Kraków, 2008

Osoby zainteresowane szkoleniami prowadzonymi przez Pana Marcina Pacynę zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 22 403 40 94
e-mail: biuro@ad.edu.pl

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy
Radca Prawny
Członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
Członek komisji do spraw karno-skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest też absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła jako pracownik organów administracji skarbowej oraz największych kancelarii prawnych i firm audytorsko – księgowych, obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada również doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Ekspert Instytutu z zakresu rachunkowości

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, Dyplomowany Księgowy, Biegły Rewident

od 2004 – członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
od 2004 – członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
od 2016 – biegły sądowy z zakresu rachunkowości

Doświadczenie zawodowe
 • w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • z zakresu połączeń, podziałów, przekształceń, opiniowania aportów – przygotowywanie opinii i ekspertyz na zlecenie sądów gospodarczych
 • w przeprowadzaniu przeglądów jednostek gospodarczych w tym spółek Skarbu Państwa, spółek celowych gmin i urzędów marszałkowskich
 • w zakresie wdrażania systemów informacyjnych rachunkowości
 • w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych
 • w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków budżetu państwa oraz środków unijnych
 • w zakresie audytowania projektów inwestycyjnych

od 2009 - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów na terenie całego kraju
 • współpraca z Komisją Egzaminacyjną przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów (autor pytań z zakresu rachunkowości i kontroli wewnętrznej na egzaminach dla biegłych rewidentów)

od 2009 - Krajowa Izba Doradców Podatkowych

 • prowadzenie szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków dla doradców podatkowych

od 2009 - członek zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów

od 2005 - wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń na kierunku rachunkowość i finanse z zakresu m.in: auditingu, międzynarodowych standardów rewizji finansowej, audytu zamówień publicznych, audytu finansowego, kontroli wewnętrznej, zintegrowanego systemu kontroli wewnętrznej, procedur kontroli podatkowej i skarbowej, kontroli podatkowej, zaawansowanej rachunkowości i rachunkowości w małym i średnim przedsiębiorstwie, rachunkowości komputerowej
  - prowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych z zakresu m.in: auditingu, kontroli wewnętrznej, outsourcingu usług księgowych, etyki, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

od 2004 - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 • członek Zarządu
 • członek Komisji Egzaminacyjnej w zakresie certyfikacji zawodu księgowego (autor pytań egzaminacyjnych)
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów na terenie całego kraju
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz kursów z zakresu rachunkowości dla służb finansowo-księgowych

Ekspert Instytutu z zakresu podatku VAT

Doradca Podatkowy

Prawnik

Absolwent

 • Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa i Administracji

Od 13 lat zajmuje się doradztwem podatkowym. W tym okresie współpracował z największymi firmami doradztwa podatkowego. Reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Autor licznych publikacji podatkowych oraz komentarzy na łamach m.in. Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Vademecum Głównego Księgowego. Współautor Leksykonu VAT.

Ekspert Instytutu ds. podatków

 • Doradca podatkowy (od 2003)
 • Współwłaściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego
 • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa i Administracji
Specjalizacja

Problematyka leżąca na styku prawa podatkowego, administracyjnego, handlowego i rachunkowości

Doświadczenie zawodowe

Zdobywał m.in. w organach skarbowych:

 • Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
 • Ministerstwo Finansów - Departament Podatku VAT - Naczelnik Wydziału

Reprezentował ww. organy m.in. w sprawach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Później jako doradca podatkowy prowadził skutecznie wiele spraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od 2008 roku w prowadzi  zajęcia z prawa podatkowego w  Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z aplikantami adwokackimi.Podobne zajęcia prowadził również w Oddziałach Okręgowych Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego i w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz w Collegium Civitas.
W 2009 roku brał udział w szkoleniu pracowników Urzędów Skarbowych, zorganizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu sfinansowanego przez Unię Europejską z grantu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybrane publikacje

Autor kilkudziesięciu artykułów i pozycji książkowych z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT. Jego artykuły były publikowane w „Przeglądzie Podatkowym”, „Rzeczpospolitej”, „Doradcy Podatnika”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Rachunkowości Budżetowej”.

Ekspert Instytutu z zakresu budżetu zadaniowego i sprawozdawczości budżetowej

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, controllingu finansowego, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń.

Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych, właścicieli firm i przedsiębiorstw oraz kadry menedżerskie różnego szczebla.

Szkolenia prowadzi od 2010 roku.

Absolwent

 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
  • Wydział Prawa
 • PSPI w Lublinie
  • Wydział Psychologi
Uprawnienia
 • Licencja detektywa
 • Poświadczenie bezpieczeństwa - dostęp do dokumentów o klauzuli „poufne”
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (funkcja: członek Sądu Dyscyplinarnego)
Doświadczenie zawodowe
 • od 2008 - Biuro Prawno – Detektywistyczne - Właściciel
 • od 06.2007 - Grupa Kapitałowa - Pełnomocnik Zarządu ds. Windykacji
 • 07.2006 - 09.2007 - Biuro Windykacyjno - Detektywistyczne George & George - współpraca
 • 12.2005 - 04.2007 - Platforma Mediowa - Specjalista ds. Windykacji
 • 04.2003 - 03.2005 - Służby mundurowe – Funkcjonariusz

Ekspert Instytutu z zakresu rachunkowości

Biegły rewident

od 2006 roku Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej

wieloletni wykładowca na Politechnice Śląskiej na studiach podyplmowych, na kierunakch Finanse i Rachunkowość oraz Rachunkowość i Podatki

Uprawnienia
 • do badania sprawozdań finansowych
 • do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ekspert Instytutu z zakresu walut

Ukończył studia na wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pisał z psychologii inwestowania, przeprowadzając badanie wśród inwestorów indywidualnych.

Rynkiem walutowym zajmuje się z zamiłowania, a zdobyta wiedza uczelniana pozwoliła mu na wybranie obecnego zawodu mając porównanie wielu dziedzin, na które składa się Zarządzanie.

Ze względu na specyfikę i trudność zagadnienia transakcji walutowych i związanego z tym tematem ryzyka walutowego prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym w firmach i pomaga firmom w obniżeniu kosztów związanych z przewalutowaniem i zabezpieczeniem ryzyka walutowego.

Jego zdaniem najważniejsze jest posiadać praktykę z tematu, który się wykłada. Dzięki temu, że sam wykonuje transakcje na rynku walutowym to doskonale wie jak wiedza i praktyka się nawzajem uzupełniają.

Od 11 lat zajmuje się analizą rynków finansowych, a od 6 lat specjalizuje się oceną rynku walutowego i wykonywania transakcji wymiany walut. Pracował jako Dealer walutowy w PKO BP S.A, następnie prowadził własną firmę Consultingową, w której pomagał Importerom i Eksporterom w ocenie rynku walutowego i szukania dogodnych momentów do dokonania kupna lub sprzedaży walut. Wcześniej zajmował się analizą rynków ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Obecnie zajmuje się pomocą przy dokonywaniem transakcji walutowych.

Specjalizuje się w analizie fundamentalnej i technicznej rynków walutowym, głównie par walutowych związanych z polską walutą. Dodatkowo aktywny gracz na rynku kontraktów terminowych na polskie akcje i transakcji na rynku Forex.

Ekspert Instytutu z zakresu rachunkowości i podatków

Doradca Podatkowy

Doktor Naucz Ekonomicznych

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 • Prezes zarządu kancelarii podatkowej
 • pełnomocnik podatników przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sporów podatkowych
 • autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i podatków
 • Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Podkarpacki - od 2015)
 • Członek Komisji ds. Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Małopolski - od 2011)


NOWY