Zmiany PIT 2021 oraz aktualne problemy

O szkoleniu

"Zmiany w PIT 2021 oraz aktualne problemy" - szkolenie online i stacjonarne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie wprowadzonych zmian dotyczących przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz aktualnych problemów w podatku PIT na tle interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego.


Osoby zainteresowane szkoleniami z podatku PIT, zapraszamy na naszą nową stronę internetową.

szkolenia z zakresu podatków i rachunkowości


PIT szkolenie 2021

Program szkolenia

1. PIT - podmiot podatku (zakres podmiotowy ustawy o PIT)

 • osoby fizyczne jako podatnicy
 • wspólnicy spółek osobowych
 • wspólnicy spółki cywilnej
 • małżonkowie
 • osoby samotnie wychowujące dzieci
 • przedsiębiorstwo w spadku
 • status małego podatnika (definicja, warunki, korzyści podatkowe) z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2020

2. Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą

 • pojęcie rezydencji podatkowej
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • certyfikat rezydencji z uwzględnieniem możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji. (w tym zasady wydawania, ważność certyfikatu, zagraniczne certyfikaty rezydencji)
 • dochody osiągane na terytorium Polski
 • zmiana rezydencji

3. Przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT (wyłączenia z opodatkowania)

 • rodzaje przychodów wyłączonych z opodatkowania
 • różnica między wyłączeniem z opodatkowania a zwolnieniem z opodatkowania w PIT

4. Przedmiot opodatkowania – omówienie podstawowych definicji

 • przychód
 • dochód
 • strata
 • łączenie przychodów
 • zakazy łączenia przychodów

5. Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z działalności gospodarczej

 • klasyfikacja źródeł przychodów
 • działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów:
  • różnica pomiędzy działalnością wykonywaną osobiście, a pozarolniczą działalnością gospodarczą,
  • rodzaje przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
  • formalna rejestracja działalności gospodarczej, a działalność wykonywana osobiście,
 • definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
  • cechy wyróżniające pozarolniczą działalność gospodarczą od stosunku pracy
  • działalność nierejestrowana
  • czynności sporadyczne a działalność gospodarcza
  • działalność rolnicza a pozarolnicza działalność gospodarcza
  • wybór możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej, w tym podatku liniowego (porównanie wad i korzyści)
  • przychód otrzymany, a przychód należny,
  • przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej
  • nowe zasady opodatkowania sprzedaży walut wirtualnych również w ramach działalności gospodarczej
 • prawa majątkowe jako źródło przychodów:
  • prawa autorskie do utworu,
  • udzielenie licencji
  • zbycie udziałów spółki,
  • moment uzyskania przychodu
 • zbycie nieruchomości jako źródło przychodów:
  • moment uzyskania przychodu,
  • nieruchomość włączona do wspólnego majątku małżonków,
  • zwolnienia na cele mieszkaniowe przy zbyciu nieruchomości,
  • wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem
  • zbycie nieruchomości w ramach działalności gospodarczej
 • najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze:
  • jako odrębne (od działalności gospodarczej) źródło przychodów
  • najem, dzierżawa i podobne wykonywane w ramach działalności gospodarczej,
  • moment uzyskania przychodu,
  • współwłasność – zasady podziału dochodów z najmu, dzierżawy i podobnych

6. Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów

 • definicja stosunku pracy
 • moment powstania przychodu
 • delegacje a przychód ze stosunku pracy
 • premie (regulaminowe, pozaregulaminowe) i nagrody a przychód ze stosunku pracy
 • świadczenia z ZFFŚ  a przychód ze stosunku pracy
 • świadczenia dodatkowe poza ZFFS a przychód ze stosunku pracy (abonamenty medyczne, karnety do kina i sportowe, ubezpieczenia, imprezy integracyjne umorzone pożyczki i inne)
 • nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników, w tym omówienie wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13
 • odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy
 • skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek
 • pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia
 • Obniżenie stawki podatku PIT do 17% - zasady rozliczeń
  • Geneza i uzasadnienie projektowanych zmian
  • Kogo obejmie obniżona stawka 17 % w podatku PIT?
  • Nowe limity progowe dla stawek podatku PIT
  • Zasady obliczania limitów
  • Obniżona stawka PIT 17 % a zwolnienie osób do 26 roku życia – analiza
 • Zwolnienie w podatku PIT osób do 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 r. – obowiązki płatnika i podatnika
  • Kogo dotyczy zwolnienie (pracownicy, zleceniobiorcy)?
  • Przychody objęte zwolnieniem
  • Warunki formalne zastosowania zwolnienia (rodzaje oświadczeń)
  • Prezentacja wzorów oświadczeń (przekazanie uczestnikom w formie edytowalnej)
  • Od kiedy stosować zwolnienie w tym okres przejściowy oraz zwolnienie od 2020 roku
  • Zakres obowiązków płatnika w przypadku zastosowania zwolnienia
  • Co ma zrobić płatnik w przypadku braku oświadczenia podatnika zwolnionego?
  • Zasady ustalania limitu wieku
  • Opodatkowanie przychodu ponad limit zwolnienia

7. Wspólne źródła przychodów w PIT

 • przychody ze wspólnej własności
 • przychody ze wspólnego przedsięwzięcia
 • przychody ze wspólnego posiadania
 • przychody ze wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych
 • przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną

8. Koszty uzyskania przychodów w PIT ze szczególnym uwzględnieniem kosztów w ramach działalności gospodarczej

 • definicja kosztów uzyskania przychodu
 • wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • 50% kosztów uzyskania przychodów przy prawach autorskich
 • możliwość zaliczenia do KUP pracy małżonka i małoletnich dzieci
 • moment zaliczenia wydatków do KUP
 • potrącanie kosztów w czasie – koszty pośrednie i bezpośrednie
 • pracownicze koszty uzyskania przychodów
 • koszty używania samochodów osobowych w działalności gospodarczej:
  • nowe limity do amortyzacji samochodów osobowych stanowiących środki trwałe,
  • ograniczenie kosztów używania samochodów osobowych
  • ograniczanie kosztów rat leasingowych
  • podatek VAT niepodlegający odliczeniu a limity kosztów
 • Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku stosunku pracy – zakres zmian
  • Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do umów cywilnoprawnych
  • Zryczałtowane kwoty kosztów uzyskania przychodów
  • Zasady obliczania wynagrodzenia oraz pozostałe konsekwencje dla płatnika

9. Amortyzacja w PIT – zasady ogólne

 • środek trwały na gruncie podatku PIT
 • metody amortyzacji i okres amortyzacji
 • wartości niematerialne i prawne – definicja
 • ewidencja środków trwałych i WNiP
 • konsekwencje braku ewidencji środków trwałych i WNiP

10. Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku

 • odliczenia od dochodu
 • skala podatkowa i wysokość podatku
 • kwota wolna od podatku
 • odliczenia od podatku

11. Zaliczki i roczne rozliczenie podatku

 • rodzaje zaliczek i terminy wpłat zaliczek
 • zeznania roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39),
 • przygotowanie deklaracji PIT-37 przez administrację podatkową,
 • milcząca akceptacja zeznań sporządzonych przez administrację skarbową

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY