Podnoszenie kompetencji personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych w świetle wymogów Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Poniższą tematykę realizujemy wyłącznie jako szkolenia wewnętrzne.

Opublikowana Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. 2023 poz. 1692) wprowadza wymogi dla podmiotów leczniczych (szpitali) dotyczące systemu zapewnienia jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta (art. 3). Na ten obszar składają się wymogi dotyczące:

1. autoryzacji

2. opracowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta

3. akredytacji

4. rejestrów medycznych.

Autoryzacja jest warunkiem realizacji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Podmiot jest obowiązany do posiadania wewnętrznego systemu, który składa się: z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy, w celu zapobieżenia wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.

W ramach wewnętrznego systemu:

1. wdraża rozwiązania służące identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zarządzaniu tym ryzykiem w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

2. identyfikuje obszary priorytetowe dla poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

3. określa kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

4. okresowo monitoruje i ocenia jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;

5. monitoruje zdarzenia niepożądane

6. zapewnia dostęp do szkolenia służącego uzyskaniu i podnoszeniu kompetencji personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń

7. prowadzi badania opinii i doświadczeń pacjentów na podstawie ankiety.

Oferowane szkolenie dotyczy punktu 6, czyli podnoszenia kompetencji personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, personel, który posiada kontakt z pacjentami), dotyczących jakości bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Szkolenie składa się z tematów związanych z obowiązkami personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, położne) w kwestii postępowania i relacji z pacjentami i innym uprawnionym podmiotami.

Tematy są realizowane w oparciu o zapisy prawa medycznego, prawa powszechnego, kodeksów zawodowych (Kodeks Etyki Lekarskiej, inne kodeksy zawodowe, wytyczne Izb zawodowych) i Ustawy o prawach pacjenta i RzPP.

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia i tematy dotyczące:

1. Prawnych i deontologicznych obowiązków lekarza (pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego) podczas wykonywania czynności zawodowych.

2. Odpowiedzialności prawnej podmiotów udzielających świadczeń medycznych (problematyka błędów medycznych, zaniechanie i odmowa udzielenia pomocy przez lekarza, zwłoka w udzielanej pomocy, naganny brak staranności zawodowej).

3. Przypadków prowadzących do powstania roszczeń ze względu na nierespektowanie praw pacjenta opisanych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Zasad postępowania pracowników podmiotów leczniczych w postaci kodeksów i reguł dobrych praktyk klinicznych.

5. Zasad zgłaszania i postępowania w sytuacji problemowej, która może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów.

6. Zasad udzielania informacji przez pracowników medycznych różnym grupom zainteresowanych (rodzina pacjenta, uprawnione podmioty).

7. Problematyki zakażeń szpitalnych i występowania zdarzeń niepożądanych.

Zapraszamy do współpracy: jakość w opiece zdrowotnej szkolenie

Zakres tematyczny szkoleń