Program szkolenia

1. Nowa wersja KŚT – Katalog Środków Trwałych

 

 • Charakterystyka  zmian uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług tj.  powiązania odnoszące się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
 • Kluczowe zagadnienia rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 • Charakterystyka zmian dotyczących nowego sposobu klasyfikacji oraz nazewnictwa grup, podgrup oraz rodzajów, w tym: grupy 0, grupy 4 oraz grupy 6.
 • Zakres stosowania zmian od 1.01, 2017 r. dla CIT, rachunkowości, statystyki GUS

2. Zmiany wynikające z regulacji prawa podatkowego, w tym jednorazowa  amortyzacji środków trwałych, niskocenne składniki, ulga inwestycyjna, samochód osobowy, leasing (w tym limity podatkowe)

3. Krajowy standard Rachunkowości KSR 11 – środki trwałe

 

 • Cel, zakres, różnice z MSSF
 • Podstawowe definicje (ujęcie, dzień przyjęcia, nakłady, rozchód itp.)
 • Warunki i kryteria uznania za środek trwały (okres użyteczności, kompletność, przeznaczenie, istotność)
 • Tworzenie obiektów inwentarzowych (zasady, kryteria)
 •  Ustalenie wartości początkowej w tym: ceny nabycia, kosztu wytworzenia, koszty finansowania zewnętrznego
 • Późniejsze nakłady, w tym: ulepszenia, remonty, konserwacje
 • Amortyzacja (metody, stawki, zagadnienia szczególne, weryfikacja
 • Przekwalifikowanie
 • Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana , nieodpłatne przekazanie)
 • Zagadnienia techniczne: dokumentacja obrotu, inwentaryzacja
 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym, ujawnienia

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

środki trwałe szkolenia

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz