Podatki dochodowe CIT / PIT 2023 – 2024

1. Polski Ład 1.0 i 2.0 – zmiany od 1 stycznia 2023 r. w zakresie rozliczania podatników opodatkowanych PIT i CIT

 • nowe zasady (terminy) zaliczania do KUP składek na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek, od wynagrodzeń ze stosunku pracy
 • zmiany w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników
 • zmiany w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku od 2023 r.
  • nowi płatnicy podatku uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w trakcie roku
  • nowi podatnicy uprawnieni do korzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku (np. zleceniobiorcy, wykonawcy itp.)
  • płatnicy uprawnieni do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę “z urzędu”
 • możliwość dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę między maksymalnie 3 płatników
  • zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę w przypadku osiągania przychodów u kilku płatników – sposób dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę
  • warunki umożliwiające podział kwoty zmniejszającej zaliczkę między kilku płatników w danym miesiącu
  • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w 2023r. przez pracownika prowadzącego działalność gospodarczą
  • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez emeryta/rencistę zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenia
 • podwyższenie do 1,5% kwoty podatku przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • objęcie ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych
 • opodatkowanie tzw. “najmu prywatnego” wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • definitywne zniesienie możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych

2. Polski Ład 3.0

 • estoński CIT – wydłużenie terminów na zapłatę podatku
 • estoński CIT – wydatki na środki transportu w tym pojazdy samochodowe niezwiązane z działalnością gospodarczą opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek
 • przejście na estoński CIT w trakcie roku podatkowego
 • koszty finansowania dłużnego zaliczane do kosztów podatkowych
 • uchylenie przepisów o “ukrytej dywidendzie”
 • zmiany w warunkach stosowania minimalnego podatku dochodowego od 1 stycznia 2024 r.
 • minimalny podatek dochodowy – ustalenie podstawy
 • rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego i zawieszenie obowiązku jego płacenia
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie „pośrednich transakcji krajowych
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z “ulgi na złe długi”

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


Podatki 2023 szkolenia

Komentarze są wyłączone