Analiza finansowa i monitorowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza finansowa i monitorowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa – szkolenie prowadzą doświadczeni praktycy.


Celem szkolenia “Analiza finansowa i monitorowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa” jest dostarczenie Uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rozumienia i interpretowania sprawozdań finansowych. Uczestnicy zdobywają wiedzę nie tylko na temat zakresu informacyjnego i sposobów analizy sprawozdań finansowych ale przede wszystkim rozumienia wielkości finansowych, prowadzenia monitoringu kondycji finansowej, ustalania standingu finansowego, przewidywania trudności płatniczych czy rozpoznawania najczęstszych przykładów fałszowania dokumentacji finansowej.

Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych studiów przypadków. Zajęcia prowadzone są przed praktyka posiadającego duże doświadczenie zawodowe w wykorzystaniu omawianych technik i narzędzi.

Korzyści dla Uczestników

Obszar wiedzy

 • wiedza z zakresu metodyki prowadzenia oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa (due dilligence finansowego)
 • wiedza z zakresu metod syntetycznej oceny kondycji finansowej, modeli scoringowych, systemów weryfikacji kondycji płatniczej
 • znajomość metod przewidywania upadłości przedsiębiorstwa
 • znajomość typowych symptomów kreowania i ulepszania sprawozdań finansowych
 • wiedza z zakresu wskaźników finansowych i ich doboru przy monitorowaniu kondycji finansowej

Obszar umiejętności

 • praktyczna umiejętność monitorowania kondycji finansowej własnego przedsiębiorstwa i kontrahentów
 • umiejętność kalkulacji ryzyka operacyjnego i finansowego, umiejętność dobry strategii ograniczających ryzyko
 • umiejętność stosowania metod scoringowych i przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa
 • praktyczna umiejętność oceny kondycji finansowej kontrahentów, umiejętność przewidywania niewypłacalności partnera biznesowego, umiejętność doboru kredytu kupieckiego w zależności od kondycji finansowej
 • praktyczna umiejętność wykorzystania zewnętrznych źródeł danych i narzędzi matematycznych w ocenie kondycji finansowej

1. Wprowadzenie do finansów i analizy finansowej

 • Istota, cele analizy finansowej
 • Etapy prowadzenia analiz finansowych

2. Informacja finansowa – zakres i treść dokumentów finansowych

 • System finansowy modelowego przedsiębiorstwa
 • Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej – procedury ewidencyjne, zakres informacji finansowej
 • Finansowe i pozafinansowe źródła informacji przy ocenie wypłacalności kontrahentów – zasady organizacji, doboru i opracowywania materiałów źródłowych

3. Wstępna analiza sprawozdań finansowych (analiza na przykładach wybranych przedsiębiorstw)

 • Bilans przedsiębiorstwa jako najważniejsze sprawozdanie finansowe (zasoby majątkowe przedsiębiorstwo, warunki rozpoznawania składników aktywów, bilans analityczny, czy perspektywa kapitału zaangażowanego i zastosowanego)
 • Rachunek zysków i strat (układ, treść, zakres analizy, elementy kształtujące na wynik finansowy – zasady budowania analiz)
 • Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji w analizie finansowej, (CF księgowy a CF zarządczy, interpretacja kierunków strumieni pieniężnych, symptomy niepokojące, efektywność gotówkowa przedsiębiorstwa a możliwość obsługi zadłużenia)

4. Znaczenie przychodów w działalności firmy – wpływ zmian w przychodach na zyskowność i wypłacalność przedsiębiorstwa, mechanizm dźwigni operacyjnej, finansowej i połączonej

5. Analiza wielkości i dynamiki przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług
Analiza zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i relacji między wielkościami ekonomicznymi

6. Wskaźniki finansowe jako mierniki kondycji finansowej – interpretacja danych finansowych na przykładach sprawozdań finansowych

 • Praktyczne zalecenia dotyczące stosowania i interpretowanie wskaźników finansowych, najczęściej popełniane błędy i zaniedbania
 • Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa (analiza czynników kształtujących wynik finansowy, wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, zależności pomiędzy wskaźnikami)
 • Koszty i ich analiza – klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu jednostkowego
 • Próg rentowności i dźwignia operacyjna – wyznaczanie poziomu ryzyka operacyjnego przedsiębiorstwa

7. Ocena sprawności działania (wskaźniki aktywności gospodarczej, wskaźniki rotacji, gospodarowania zasobami)

 • Monitorowanie i zarządzanie płynnością (czynniki kształtujące płynność, przyczyny problemów z płynnością, wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, analiza cykl pieniądza w czasie)
 • Metody zarządzania płynnością
 • Analiza zadłużenia i struktury finansowania (ocena zadłużenia, analiza zdolności do obsługi długu, kowenanty bankowe i czynniki ryzyka dla banków i instytucji finansowych, szacowanie wielkości zapotrzebowania na kredyt bankowy w przedsiębiorstwie)
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (analiza na wybranych przykładach)

8. Przewidywanie sytuacji kryzysowych na podstawie sprawozdań finansowych

 • Symptomy i ocena pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  w zależności od jego formy organizacyjno-prawnej (osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe)
 • Utrata płynności jako początek spirali upadłości przedsiębiorstwa
 • Ocena wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa, pojęcie zdolności płatniczej, przesłanki do rekomendacji negatywnych
 • Kryteria oceny dokumentacji finansowej i prognoz finansowych,

9. Narzędzia oceny ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

 • Ryzyko operacyjne i finansowe – narzędzia i metody kwantyfikacji
 • Miary probabilistyczne stosowane w ocenie prognoz finansowych
 • Kryteria jakościowe

10. Syntetyczne modele oraz systemy eksperckie oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa (bankowe systemy i klasyfikacje scoringowe, klasy ryzyka)

 • Szybkie testowanie sytuacji finansowej firmy – przykłady narzędzi stosowanych przez banki i instytucje finansowe
 • Modele dyskryminacyjne jako narzędzia przewidywania niewypłacalności i bankructwa przedsiębiorstwa

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


Brak komentarzy

Dodaj komentarz