„Czas pracy 2023” to szkolenie praktyczne, którego celem jest:

kompleksowe omówienie problematyki związanej z czasem pracy, w tym planowanie i rozliczanie czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami.

 

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

 


Program szkolenia


I. Czas pracy 2023. Planowanie rozliczanie oraz dokumentowanie czasu pracy

1. Podstawowe definicje z zakresu czasu pracy

 • czas pracy
 • doba pracownicza
 • tydzień
 • rozkład czasu pracy
 • okres rozliczeniowy
 • odpoczynki
 • przerwy w pracy, z uwzględnieniem zmian od 26.04.2023 r.

2. Wymiar czasu pracy, systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy

 • wymiar czasu pracy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
 • obowiązkowe zapisy dotyczące czasu pracy w umowach o pracę zawieranych na część etatu
 • normy czasu pracy w informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia
 • rodzaje systemów czasu pracy i zasady ich wprowadzania
 • ruchomy i elastyczny czas pracy – nowe rozkłady czasu pracy, zasady wprowadzania i stosowania

3. Praca w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy

 • definicja godzin nadliczbowych
 • ustalanie godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy dobowej i tygodniowej
 • godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe niepełnoetatowców
 • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych – czas wolny oraz dni wolne
 • dopuszczalność finansowej rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych
 • rozliczanie godzin nadliczbowych a okres rozliczeniowy
 • odbiór godzin nadliczbowych w terminie uzgodnionym z pracodawcą a choroba pracownika w tym dniu

4. Praca w niedziele i święta

 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 • rozliczanie pracy w niedziele i święta
 • praca w niedziele i święta a zasada 5-dniowego tygodnia pracy
 • praca w niedziele i święta a godziny nadliczbowe z tytułu
 • przekroczenia normy dobowej i tygodniowej
 • wyznaczenie przez pracodawcę dnia wolnego za święto przypadające w innym dniu niż niedziela a nieobecność z powodu choroby pracownika w tym dniu

5. Praca w porze nocnej

 • definicja pory nocnej i zasady jej wprowadzania w zakładzie pracy
 • pracownik pracujący w nocy
 • zakazy w zakresie pracy w porze nocnej
 • pora nocna a nadgodziny
 • rozliczenie finansowe pracy w porze nocnej – dodatki ustawowe i wewnątrzzakładowe
 • ryczałt za pracę w porze nocnej – warunki dopuszczające jego zastosowanie

6. Dyżur

 • pojęcie dyżuru
 • dopuszczalność dyżuru
 • dyżur a godziny nadliczbowe

7. Wyjścia prywatne

 • wniosek o wyjście prywatne
 • możliwość i zasady odpracowania wyjścia prywatnego
 • odpracowanie oraz nieodpracowanie wyjścia prywatnego a
 • prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia

8. Planowanie i rozliczenie czasu pracy

 • planowanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
 • harmonogramy czasu pracy: zasady sporządzania przy uwzględnieniu obowiązującego nominału, odpoczynków dobowych i tygodniowych, zasada 5-dniowego tygodnia
 • plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego
 • wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
 • urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
 • rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego

9. Czas pracy a szkolenia bhp, badania lekarskie i podróże służbowe – jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika

10. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

11. Dokumentowanie czasu pracy

 • listy obecności i elektroniczna rejestracja pobytu na terenie zakładu pracy, a karta ewidencji czasu pracy
 • zasady i forma prowadzenia ewidencji czasu pracy – dodatkowe wymogi
 • przechowywanie dokumentacji z zakresu czasu pracy

12. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy

 • kary porządkowe wymierzane przez pracodawcę dla pracowników nieprzestrzegających przepisów o czasie pracy
 • obowiązki oraz zakres odpowiedzialności: pracodawcy, kierowników/dowódców zmiany / brygadzistów z tytułu niewłaściwej organizacji i rozliczenia czasu pracy podległych pracowników (odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność karna)
 • najczęściej popełniane błędy w zakresie planowani i rozliczania czasu pracy, jak ich uniknąć

 

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego

 


 

czas pracy 2023 szkolenie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz