„Czas pracy” to szkolenie praktyczne, którego celem jest:

kompleksowe omówienie problematyki związanej z czasem pracy, w tym planowanie i rozliczanie czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

 


Program szkolenia


1. Nowe zasady  prowadzenia ewidencji czasu pracy

 • jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca będzie musiał przechowywać w odrębnej teczce pracownika
 •  jak powinna wyglądać lista  obecności  oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać
 • konieczność ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny wraz z podstawą prawną
 • ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych
 • ewidencjonowanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżuru
 • konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, o opiekę z art. 188 kp, o indywidualny, ruchomy (elastyczny ) weekendowy, skrócony czas pracy
 • w jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to  prawnie dopuszczalne
 • przez jaki czas jest obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy i list obecności

2. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy

 • czas pracy – definicja (okresy zaliczalne i niezaliczalne do czasu pracy – najważniejsze reguły i wyjątki)
 • słownik pojęć stosowanych w przepisach o czasie pracy (doba pracownicza, tydzień okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy)
 • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy na dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy)
 • okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzenia
  odpoczynek dobowy i tygodniowy
 • jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy
 • jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych
 • przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy
 • przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy – wybór zasad do stosowania w firmie, zasady wprowadzania i dokonywania zmian (regulamin pracy, obwieszczenie, indywidualne porozumienia itp.)
 • kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy

3. Planowanie czasu pracy

 • indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania
 • elastyczna organizacja czasu pracy:
  • rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania
  • ruchomy rozkład czasu pracy
  • kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy
  • jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy
  • rozkłady indywidualne.
 • czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy
 • ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
 • ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego
 • kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu
 • ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach
 • zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania
 • jak ustalić wymiar czasu pracy  dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych
 • ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego
 • jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia
 • dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego a praca poza rozkładem (zasady rozliczania)

4. Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem czasem pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego

 • dopuszczalność zatrudniania pracownika  poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:
  • praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,
  • jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym
  • w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny
  • dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie
  • czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto
  • czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny  za pracę w niedzielę lub święto czy musi to zrobić ,
  • ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić pracownikowi
  • praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny)
  • w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową
  • czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową
  • jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach
  • kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
  • jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
  • jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin
  • kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy
  • na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP
  • zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy
 • ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika

5. Rozliczanie czasu pracy pracownika

 • rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta)
 • zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania
 • rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne  – zasady i najczęstsze błędy
 • czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania
 • podróż służbowa w dniu wolnym od pracy
 • jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej
 • najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki

6.  Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy

 • odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie
 • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania)

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

czas pracy 2024 szkolenie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz