Czas pracy 2022 dla profesjonalistów

„Czas pracy 2022” to szkolenie praktyczne online lub stacjonarne, którego celem jest:

kompleksowe omówienie problematyki związanej z czasem pracy, w tym planowanie i rozliczanie czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami.

Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

Program szkolenia

1. Źródła prawa

 • Kodeks pracy  oraz rozporządzenie obowiązujące od 2019 r. regulujące  zasady prowadzenia  dokumentacji pracowniczej związanej z czasem pracy
 • Porozumienia: z przedstawicielem załogi / lub ze związkami zawodowymi / nt. rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych w 2022 r.
 • Regulamin pracy lub obwieszczenie o systemach czasu pracy

2. Wymiar czasu pracy w 2022 r.

 • Wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy
 • Urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy
 • Rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego z przyczyn zawinionych przez pracownika

3. Systemy czasu pracy – korzyści i mankamenty z punktu widzenia pracodawcy oraz uprawnienia dla pracowników wynikające z różnych systemów czasu pracy

 • Podstawowy
 • Równoważny
 • Zadaniowy
 • Skrócony czas pracy oraz praca weekendowa
 • Praca w pozostałych systemach i rozkładach czasu pracy, w tym praca zmianowa

4. Normy: dobowa i tygodniowa czasu pracy i zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy i okresy rozliczeniowe czasu pracy obowiązujące w b.r.

 • Doba robocza, a praca w warunkach jej przekroczenie w świetle ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy.
 • Ruchomy czas pracy w praktyce

5. Minimalny odpoczynek od pracy w różnych systemach czasu pracy

 • Minimalny obowiązkowy, nieprzerwany odpoczynek pracownika: 11-godzinny dobowy i 35-godzinny tygodniowy
 • Dopuszczalne prawem odstępstwa w zakresie minimalnego wypoczynku
 • System, rozkład czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe: jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązania uwzględniając specyfikę firmy?

6. Praca w porze nocnej

7. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Dodatki 50%
 • Dodatki 100% za godziny nadliczbowe
 • Udzielania czasu wolnego za nadgodziny

8. Praca w dniu wolnym, niedziele i święta –różne zasady rekompensowania dla poszczególnych grup pracowniczych, w tym  osób na stanowiskach kierowniczych.

9. Dokumentacja związana z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w 2022 r.

 • Umowa o pracę oraz indywidualna informacji o warunkach zatrudnienia – zapisy dot. czasu pracy
 • Czemu służy i co powinna zawierać karta ewidencji czasu pracy
 • Lista obecności oraz elektroniczna ewidencja pobytu na terenie zakładu pracy
 • Tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy
 • Wniosek pracownika o ruchomy czas pracy
 • Wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy
 • Wnioskowanie o wolne celem opieki nad dzieckiem na podst. art.188 kp
 • Wniosek o wolne celem załatwienia spraw prywatnych
 • Dokumentacja związana z pracą w nadgodzinach
 • Podróż służbowa – jak rozliczyć i dokumentować czas pracy – przykłady, orzeczenia SN
 • Dokumentacja dot. pracy zdalnej
 • Pozostałe dokumenty pracownika przechowywane poza aktami osobowymi powiązane z czasem pracy oraz dokumentacja urlopowa, dokumentacja płacowa
 • Udostępnianie dokumentacji o czasie pracy w świetle RODO

10. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy

 • Kary porządkowe wymierzane przez pracodawcę dla pracowników nieprzestrzegających przepisów o czasie pracy
 • Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności: pracodawcy, kierowników/dowódców zmiany / brygadzistów z tytułu niewłaściwej organizacji i rozliczenia czasu pracy podległych pracowników (odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność karna)
 • Najczęściej popełniane błędy w zakresie planowani i rozliczania czasu pracy, jak ich uniknąć

11. Planowane zmiany w prawie pracy w 2022 r.


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

czas pracy szkolenie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz