Prawo Pracy 2023 – 2024

Prawo Pracy 2023-2024 – szkolenie prowadzą doświadczeni praktycy.


ZMIANY PO WPROWADZENIU RODO

 • Podstawy prawne przetwarzania dokumentacji kandydata i pracownika w dziale kadr.
 • Kserowanie, przechowywanie dokumentów kandydata lub pracownika w procesie zatrudnienia
 • Czy można przetwarzać zdjęcie kandydata lub pracownika na potrzeby zakładu pracy
 • Czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności kandydatów na pracowników i pracowników?
 • Zbieranie danych osobowych
 • Jak wygląda nasza lista obecności po wprowadzeniu RODO

PROCES REKRUTACJI

 • Jakich informacji pracodawca może żądać na etapie rekrutacji?
 • Jak postąpić w przypadku kiedy kandydat udostępnią więcej danych osobowych aniżeli pracodawca może żądać. Na co należy zwrócić uwagę
 • Poprawność zgody na przetwarzanie danych , co powinna zawierać.
 • Jak długo można przechowywać dokumenty rekrutacyjne?
 • Kto może przetwarzać dane kandydata

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE NOWYCH WZORÓW DRUKÓW DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

 • Obowiązku informacyjnego do umowy o pracę – ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych informacji
 • Nowa treść umowy o pracę – na co należy zwrócić szczególną uwagę, elementy fakultatywne treści umowy o pracę
 • Wzór wniosku pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywanych warunków zatrudnienia a obowiązki pracodawcy
 • Wzór wniosku o udzielenie dwóch dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
 • Jakie elementy winien zawierać wniosek pracownika o udzielenie urlopu opiekuńczego a nowe obowiązki pracodawcy, kiedy należy najpóźniej złożyć taki wniosek, a kiedy pracodawca najpóźniej musi udzielić zgody na urlop
 • Co powinien zawierać wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, czy pracodawca musi uwzględnić taki wniosek pracownika
 • Nowy wzór wniosku rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia, gdzie należy taki wniosek przechowywać i jak długo
 • Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości
 • Aktualizacja regulaminów pracy o zapisy – praca zdalna, kontrola trzeźwości, na co należy zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu

PRZEJRZYSTE FORMY ZATRUDNIENIA – ZMIANY PO 26.04.2023

 • Rozszerzenie katalogu pracowników w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu
 • Zawieranie umów na okres próbny po zmianach na co należy zwrócić szczególną uwagę
 • Czy w samorządach dozwolone jest stosowanie umów na okres próbny i w jakich przypadkach ma to zastosowanie
 • Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika.
 • Jaka forma jest dopuszczalna. Jakie należy spełnić warunki
 • Kiedy należy w umowie zawartej na okres próbny wskazać „zamiar” dalszego kontynuowania zatrudnienia
 • Czy pracodawca jest zobowiązany do podania przyczyny w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny
 • Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością
 • Czy pracodawca jest zobowiązany uznać proponowane zamiany zatrudnienia umowy o pracę przez pracownika
 • Co może być przesłanką niewyrażenia zgody na zmianę warunków wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika
 • Którzy pracownicy są uprawnieni do wnioskowania o zmianę warunków zatrudnienia umowy o pracę
 • Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony i jak wpłyną na zatrudnienie pracownika
 • Jakie umowy o pracę wliczamy do limitu 3 umów i 33 miesięcy trwania
 • Czy podanie przyczyny wypowiedzenia umowy na zastępstwo również dotyczy po nowelizacji przepisów
 • Umowa na czas określony a przyczyna wypowiedzenia obowiązek czy dobrowolność
 • Czy pracodawca zobowiązany jest uzgadniać przyczynę wypowiedzenia ze związkami zawodowymi
 • Nowe uprawnienia pracowników przy wypowiadaniu umów na czas określony
 • Czy wypowiadanie umów zawartych na czas określony dotyczy tylko pracowników zatrudnionych po 26.04.2023 r.
 • Jakie mogą być przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony – analiza przykładów
 • Jak jest różnica pomiędzy porozumieniem zmieniającym a wypowiedzeniem warunków umowy pracę
 • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – omówienie wzoru
 • Czy pracodawca jest zobowiązany uzupełnić informację o warunkach zatrudnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom
 • Jeżeli następują zmiana warunków zatrudnienia pracownikom zatrudnionym po 26.04.2023 czy należy udzielić informacji o warunkach w zatrudnieniu na nowych zasadach

RÓWNOWAGA POMIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM

 • Kodeks pracy po zmianach w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
 • Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych
 • Kiedy należy udzielić siły wyższej w dniach a kiedy w godzinach
 • Jak naliczyć ii wypłacić wynagrodzenie za pracę w trakcie korzystania z siły wyższej
 • Czy należy wynagrodzenie w związku z siłą wyższą wyrównać do minimalnego wynagrodzenia
 • Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi.
 • Czy wszyscy pracownicy są uprawnieni do korzystania z urlopu opiekuńczego
 • Kiedy pracodawca najpóźniej może udzielić urlopu opiekuńczego
 • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze, czy ma wpływ na wypłatę świadczeń pieniężnych np. „13”
 • Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze
 • Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika. Czy należy wypłacić dodatek uzupełniający do minimalnego wynagrodzenia
 • Ochrona pracownika a urlop opiekuńczy
 • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Na jakich zasadach pracownicy mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego
 • Czy jeden rodzic może skorzystać z 41 tygodni urlopu rodzicielskiego
 • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
 • Czy dodatkowy urlop rodzicielski 9 tygodni należy się tylko ojcu dziecka
 • Jak należy udzielić urlopu rodzicielskiego dla dzieci urodzonych przed 26.04.2023 r – omawianie wzorów druku
 • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
 • Urlop rodzicielski dla ojców dzieci urodzonych przed 26.04.2023 – co należy zrobić aby wykorzystać urlop ojcowski
 • Elastyczna organizacja pracy – kto jest uprawniony
 • Czy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika o elastyczną organizację pracy
 • Rodzaje elastycznej organizacji pracy
 • Elastyczna organizacja pracy a powrót do poprzednich warunków zatrudnienia

KONTROLA TRZEŹWOŚCI

 • Zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu
 • Czy wszyscy pracodawcy zobowiązani są do wprowadzenia regulaminu trzeźwości
 • Kiedy pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości wśród pracowników
 • Gdzie pracodawca i jak długo może przechowywać dokumenty z przeprowadzonych kontroli trzeźwości
 • Dokumentacja pracownicza – akta osobowe po zmianach . czy obowiązkowe jest uzupełnianie akt osobowych o część E dla każdego pracownika
 • Kontrola trzeźwości a osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy

 

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego

 


 

prawo pracy 2023 szkolenie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz