Prawo Pracy 2024 – szkolenie prowadzą doświadczeni praktycy.


ZMIANY W PRAWIE PRACY I WYNAGRODZENIACH ROK 2024

 • Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku
 • Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia w 2024 roku
 • Wpływ zmian minimalnego wynagrodzenia na inne składniki wynagrodzenia
 • Wysokość innych świadczeń pracowniczych, których wysokość jest zależna od płacy minimalnej

JAK PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA KROK PO KROKU

 • Badania profilaktyczne, rodzaj badań i terminy przeprowadzenia badań
 • Skierowanie na badania lekarskie – jak długo jest ważne, jakie elementy powinno zawierać
 • Szkolenia bhp – z jaką częstotliwością należy przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe
 • Zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy w związku z wykonywanymi zadaniami
 • Środki ochrony indywidualnej

NAWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY

 • Umowy o pracę jak prawidłowo zawrzeć aby nie popełnić błędu
 • Zawarta umowa na okres próbny a przedłużenie jej o nieobecność usprawiedliwioną pracownika. Jaka forma jest dopuszczalna. Jakie należy spełnić warunki
 • Kiedy pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o zmianę formy zatrudnienia i z jaką częstotliwością.
 • Uprawnienia pracownika w związku rozwiązaniem umowy o pracę na okres próbny – jakie prawa mu przysługują
 • Jak zmiany dotyczące wypowiadania umów zawartych na czas określony wpłyną na zatrudnienie pracownika
 • Umowa na czas określony a przyczyna wypowiedzenia obowiązek czy dobrowolność
 • Czy braki formalne w treści umowy o pracę powodują jej nieważność
 • Czy nie wpisanie rodzaju umowy o pracę w treści rodzi poważne konsekwencje – jak tak to jakie
 • Umowy na czas określony – jakie wchodzą do limitu 3 i 33 a jakie nie i dlaczego
 • Czy musimy zgłaszać wszystkie  umowy o pracę zawarte na  czas określony do PIP i dlaczego
 • Czy przedłużenie umowy do dnia porodu też wliczamy do limitu 3 i 33. Jakie jest stanowisko PIP
 • Praktyczne wskazówki przy podawaniu przyczyny przy wypowiadaniu umów zawartych na czas określony
 • Nowe uprawnienia pracownika w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
 • Czy jest obowiązek konsultacyjny ze związkami zawodowymi
 • Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO)

Zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania stosunku pracy

 • Trwała lub czasowa zmiana warunków pracy
 • Zasady zawierania porozumień zmieniających
 • Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę
 • Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę
 • Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?
 • Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów)

Praktyczne elementy rozwiązywania umów przez pracodawcę

 • Sposoby ustania stosunku pracy
 • Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę
 • Wypowiadanie umów na czas nieokreślony
 • Terminy wypowiadania umów o pracę, od czego zależą i jak je liczyć
 • Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia
 • Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę
 • Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy
 • Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę
 • Obowiązki konsultacyjne
 • Zwolnienia dyscyplinarne pracowników
 • Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym
 • Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika
 • Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników
 • Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia
 • Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej

ŚWIADECTWO PRACY PO ZMIANACH W 2023/2024 roku

 • Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni
 • Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
 • W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
 • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
 • Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
 • Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
 • Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację  o urlopie zaległym
 • Czy pracodawca może zamieścić  w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika
 • Świadectwa pracy a śmierć pracownika
 • W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
 • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał
 • Nowy wzór świadectwa pracy
 • Gdzie wpisujemy informację dotyczące siły wyższej, urlopu opiekuńczego czy pracy zdalnej okazjonalnej w świadectwie pracy

URLOPY WYPOCZYNKOWE – DODATKOWE DNI WOLNE W 2023/2024 roku

Wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu okolicznościowego i urlopu bezpłatnego czy możemy przechowywać odrębnie dla każdego pracownika w jednym miejscu

 • zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych
 • zmiana pracodawcy w trakcie roku
 • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?
 • potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy
 • pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny
 • urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu
 • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy
 • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego
 • urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie)
 • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia)
 • urlopy okolicznościowe – zasady udzielania
 • gdzie przechowywać wnioski dotyczące udzielania urlopu okolicznościowego
 • urlop opiekuńczy zasady udzielania urlopu opiekuńczego, gdzie przechowujemy wnioski, zasady udzielania urlopu pracownikowi
 • czy pracodawca jest zobowiązany każdorazowo udzielić pracownikowi urlopu opiekuńczego

Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych

Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą

 • urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze
 • urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika
 • nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce
 • długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmianie
 • z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?

Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych

 • uprawnienia rodziców dziecka do lat 4
 • uprawnienia rodziców dziecka do lat 8
 • zasady udzielania opieki nad dzieckiem  do lat 14
 • elastyczna organizacja czasu pracy – uprawnienia rodziców opiekujących się dzieckiem do 8 roku życia

PROJEKTOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY NA 2024 R.

 • Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie pracy organizacji stanowisk pracy przy monitorach ekranowych
 • Dofinansowanie do soczewek kontaktowych
 • Czterodniowy i 35-godzinny tydzień pracy
 • 35 dni urlopu
 • Ograniczone nadgodziny
 • Prawo do bycia offline
 • Dofinansowanie do posiłków
 • Zwiększona ochrona pracowników
 • Nowe prawa pracowników w spółkach
 • Zmiany w urlopach i dodatkowe dni wolne

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


prawo pracy 2024 szkolenie

Brak komentarzy

Dodaj komentarz